Programy naukowo-badawcze

Ramowy program metodologii badań przygotowywanych przez Instytut specjalistycznych raportów, kierowanych m.in. do posłów i senatorów, członków rządu i administracji, samorządów, gmin i powiatów, firm komercyjnych  a także środowisk  akademickich oraz dziennikarzy i organizacji pozarządowych.

Działania Instytutu zmierzają do poprawy stanu zdrowia badanych populacji. W tym zakresie uzyskiwane są niezbędne dane na temat uwarunkowań zdrowia człowieka, których spełnianie wpływa na zachowania zdrowotne a  w końcowym wyniku na stan zdrowia zarówno jednostki jak i społeczeństwa.  Od tego zaczynają się zmiany zachowań sprzyjających utrzymaniu i rozwijaniu zdrowia.

Rozwój naukowo-badawczy opiera się na pozyskiwaniu danych na temat stwarzania warunków umożliwiających utrzymanie i poprawę jakości zdrowia. Obszary źródłowe danych to przede wszystkim: demografia, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, zatrudnienie i warunki pracy, warunki bytu ludności, sytuacja rodzinna, ochrona środowiska, żywność i żywienie, edukacja i nauka, kultura fizyczna i wypoczynek.

Programy badawcze Instytutu opierają się na schemacie uwarunkowań zdrowia, który zawarty został w opracowaniu: „Healthy People” 2010, USA

Dokonujemy analiz, diagnoz i prognoz w zakresie wielorakich czynników uwarunkowania zdrowia podzielonych ze względu na czynniki ryzyka zdrowotnego na cztery następujące grupy:

 1. Czynniki ryzyka zależne od warunków społeczno – środowiskowych:
 • ubóstwo
 • niski status społeczny
 • stresogenna praca
 • zanieczyszczone środowisko pracy
 • środowisko efektu cieplarnianego
 • dyskryminacja (np. związana z płcią i wiekiem)
 • znaczne zróżnicowanie hierarchiczne (ze względu na dochody, ogólną zasobność, autorytet, status społeczny, itp.)
 • indywidualizm przy wysokiej kompetencyjności i zasługach indywidualnych
 1. Czynniki ryzyka zależne od warunków psychospołecznych:
 • izolacja społeczna
 • brak wsparcia społecznego
 • niewielkie powiązania społeczne
 • wysoki stopień samo-obwiniania się
 • niski poziom percepcji samo-wystarczalności
 • utrata poczucia znaczenia i celowości działania
 1. Czynniki ryzyka wynikające z zachowań osobniczych:
 • palenie tytoniu
 • nieprawidłowe odżywianie
 • brak aktywności fizycznej
 • nadużywanie leków/alkoholu/zażywanie narkotyków
 1. Patofizjologiczne czynniki ryzyka:
 • nadciśnienie tętnicze
 • wysoki poziom cholesterolu we krwi
 • uwalnianie hormonów stresogennych (np. adrenaliny)
 • podwyższony poziom krzepliwości krwi (np. wskutek podwyższonego poziomu fibrynogenu)
 • choroby przewlekłe

Przejdź do góry