Krajowy Program Edukacji Medycznej Nauczycieli i Wychowawców „Zdrowa Szkoła”

Krajowy Program Edukacji Medycznej Nauczycieli i Wychowawców „Zdrowa szkoła”

Krajowy Program Edukacji Medycznej Nauczycieli i Wychowawców „Zdrowa szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby kadry pedagogicznej, która w swojej pracy zawodowej spotyka się z narastającymi problemami zdrowotnymi i psychospołecznymi wśród  dzieci. Należy również zauważyć, iż standardy kształcenia pedagogicznego nauczycieli i wychowawców w Polsce wciąż nie uwzględniają obszarów związanych ze specyfiką pracy z uczniem przewlekle chorym, elementów udzielania pomocy przedmedycznej oraz szeregu zagadnień związanych z konkretnymi jednostkami chorobowymi bezpośrednio wpływającymi na realizację procesów edukacyjno-wychowawczych.

Celem głównym Programu „Zdrowa szkoła” jest wsparcie szkół oraz innych instytucji realizujących proces kształcenia, wychowania i opieki, we wstępnym rozpoznawaniu chorób oraz zaburzeń w rozwoju psycho-somatycznym dzieci i młodzieży a także w podejmowaniu zindywidualizowanych działań zaradczych w trakcie bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki.

Głównymi odbiorcami Programu są wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły artystyczne a w szczególności ich nauczyciele, pomocnicy nauczycieli, wychowawcy (np. świetlicy), pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, dyrektorzy a także inni pracownicy ww. placówek realizujący pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

Oferta szkoleniowa obejmuje ponad 70 modułów szkoleniowych z takich obszarów kształcenia jak:

  • Pediatria
  • Psychiatria
  • Neurologia
  • Pomoc doraźna
  • Psychologia

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Programu www.zdrowa.szkola.pl (kliknij tutaj) i zapoznania się z zasadami udziału oraz ofertą szkoleniową.

Przejdź do góry