Statut

STATUT FUNDACJI

„Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych – ProLongaVita”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych – Pro Longa Vita” zwanej dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1) Beatę Karakiewicz,
2) Andrzeja Klima,
3) Tomasza Osmana,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Jackiem Służewskim (Repetytorium A 3803/2014) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacji (Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Fundacja jest organizacją apolityczną i niezwiązaną z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami – w oparciu o stosowne przepisy prawa.
3. Fundacja, w razie potrzeb, może tworzyć swoje placówki badawcze, oddziały terenowe, zakłady, filie, biura, sekcje i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz ma prawo przystępować do spółek lub innych podmiotów (w tym również międzynarodowych, ponadnarodowych organizacji) dla realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

1. Fundacja może używać:
1) pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację,
2) emblematów, znaku graficznego (logo) lub innych oznaczeń, zawierających nazwę Fundacji lub jej skrót,
3) innych elementów identyfikujących Fundację,
4) skrótu Instytut Pro Longa Vita
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy i skrótu w językach obcych.
3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Celem Fundacji jest rozwój nauk o zdrowiu oraz wszelkich usług społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem usług medycznych) zmierzających do wydłużania aktywności społeczno-zawodowej, systematycznej poprawy jakości i komfortu życia jak również stanu zdrowia społeczeństwa, a w szczególności:
1) Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o zdrowiu oraz upowszechnianie ich wyników w kontekście nowych wyzwań społeczno-gospodarczych związanych ze starzejącym się społeczeństwem i postępującymi, negatywnymi procesami demograficznymi.
2) Kreowanie, współtworzenie, wspieranie polityk i strategii ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem oraz aktywne uczestnictwo w działaniach niwelujących ww. przeciwności.
3) Kreowanie i wspieranie innowacji technologicznych i organizacyjnych w szczególności tych, które usprawniają pracę zawodową, przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia, zapewniają samodzielność osób starszych oraz podnoszą komfort życia w wieku dojrzałym.
4) Tworzenie i wspieranie multidyscyplinarnych rozwiązań prowadzących do wydłużenia aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej osób starszych.
5) Tworzenie i wspieranie rozwiązań służącym efektywnemu wykorzystaniu potencjału osób starszych w sferze społecznej, zawodowej, gospodarczej.
6) Tworzenie i wspieranie warunków do starzenia się w dobrym zdrowiu, samodzielności i komforcie.
7) Opracowywanie rozwiązań niwelujących występujące bariery w dostępie do diagnostyki, świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji i technologii medycznych.
8) Umacnianie budowania solidarności międzypokoleniowej.
9) Przeciwdziałanie izolacji osób starszych oraz ochrona ich praw i wolności, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.
10) Zapewnienie równości szans wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
11) Podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej z zakresu „zdrowego starzenia się”.
12) Aktywne uczestnictwo w kreowaniu polskiej oraz europejskiej polityki senioralnej.
13) Wzmocnienia współpracy między sferą badawczo-rozwojową, nauką a gospodarką oraz intensyfikacji transferu wiedzy i technologii, realizacji badań naukowych kluczowych dla poprawy poziomu zdrowia i aktywności społeczno-zawodowej (w szczególności osób starszych).
14) Inicjowania i realizacji wszelkich działań służących realizacji celu głównego Fundacji.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu realizację celów Fundacji.
2) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organami administracji samorządowej, państwowej (i ich jednostek organizacyjnych), osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami jednostek naukowych, placówkami B+R, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
3) Organizację szkoleń, praktyk, konferencji, seminariów, wystaw, koncertów, targów, wyjazdów studyjnych, prezentacji.
4) Organizację konsultacji, doradztwa, poradnictwa, coachingu.
5) Przeprowadzanie badań, analiz, prognoz i ekspertyz.
6) Prowadzenie działalności naukowej, publicystycznej, wydawniczej.
7) Prowadzenie działalności w zakresie edukacyjnej, opieki społecznej i medycznej.
8) Budowanie narzędzi i systemów informatycznych.
9) Tworzenie i prowadzenie bibliotek, baz danych, zbiorów informacji oraz innych rejestrów.
10) Wypracowanie modelowych programów, systemowych rozwiązań oraz ich upowszechnianie i wdrażanie.
11) Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
12) Wymianę doświadczeń, kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych dla wspólnych przedsięwzięć realizujących cele statutowe Fundacji.
13) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, organizacyjne, naukowej, oświatowej i merytorycznej na rzecz podmiotów znajdujących się w obszarze celów Fundacji.
14) Rozbudowę infrastruktury służącej realizacji celów Fundacji zarówno należącą do Fundacji jak i do innych podmiotów.
15) Organizację systemu informacji i promocji, oraz podejmowanie akcji promocyjnych kampanii informacyjnych i reklamowych.
16) Organizowanie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.
17) Tworzenie i rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organizację sieci współpracy między różnorodnymi podmiotami.
18) Inicjowanie, organizowanie, utrzymanie, wspieranie i finansowanie współpracy oraz powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami.
19) Inicjowanie, organizowanie, utrzymanie, wspieranie i finansowanie inkubatorów społecznych i biznesowych, spółdzielni socjalnych, klastrów branżowych.
20) Fundowanie stypendiów oraz grantów badawczych.
21) Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji.
22) Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie działań społeczno-wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, sportowych.
23) Rehabilitację zawodową, społeczną oraz psychoruchową,
24) Działalność naukową, naukowo-badawczą, naukowo techniczną, oświatową w tym również polegającą na kształceniu studentów.
25) Działalność kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
26) Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów.
27) Wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji.
28) Prowadzenie działalności gospodarczej.
29) Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, promowanie, wspieranie oraz finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych Fundacji.

§ 8

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja, może:
1) współpracować z wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność zbliżoną z celami Fundacji, zawierając stosowne umowy,
2) wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.
2. Założone cele statutowe Fundacja może wykonywać samodzielnie lub zlecać ich wykonanie również innym instytucjom i podmiotom.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w przepisach prawa.
2. Zakres działalności pożytku publicznego określa Zarząd Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 15.000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na ewentualną działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest z funduszu założycielskiego kwota 3.000 zł.
3. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
4. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1) darowizn pieniężnych i rzeczowych;
2) spadków;
3) zapisów;
4) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
5) grantów;
6) dochodów z majątku Fundacji;
7) operacji finansowych;
8) dochodów z praw majątkowych fundacji, w tym dochodów z praw własności intelektualnej;
9) ofiarności publicznej w tym dochodów ze zbiórek, kwest i imprez publicznych;
10) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych, rachunków oszczędnościowych i innych lokat;
11) dochodów z papierów wartościowych, dywidend oraz zysków z akcji i udziałów;
12) dochodów z ewentualnie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
13) aukcji internetowych;
14) innych dochodów uzyskanych, zgodnie z obowiązującym prawem, przez Fundację w trakcie powadzonej przez nią działalności.

§ 11

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że aktywa spadku znacznie przewyższają długi spadkowe. W przeciwnym razie Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 13

Środki trwałe mogą zostać spieniężone, jeśli służy to celom Fundacji. Rozporządzenie środkami trwałymi może nastąpić także w przypadku, gdy następuje ich naturalne zużycie lub ich utrzymanie zagraża stabilności finansowej Fundacji.

§ 14

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 15

Dochody z ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację jej celów statutowych.

§ 16

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa.
2. W szczególności działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących obszarach:
1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
3) 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
4) 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
5) 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
7) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
8) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
9) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
12) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
13) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
15) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
16) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
17) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
18) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
19) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
20) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
21) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
22) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
23) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
24) 58.11.Z Wydawanie książek
25) 58.13.Z Wydawanie gazet
26) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
27) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
29) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
30) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
31) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
32) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
33) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
34) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
35) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
36) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
37) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
38) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
39) 63.12.Z Działalność portali internetowych
40) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
41) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
42) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
43) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
44) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
46) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
47) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
48) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
49) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
50) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
51) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
52) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
53) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
54) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
55) 85.41.Z Szkoły policealne
56) 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
57) 85.42.B Szkoły wyższe
58) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
59) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
60) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
61) 85.59.A Nauka języków obcych
62) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
63) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
64) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
65) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego
66) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
67) 86.90.D Działalność paramedyczna
68) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
69) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
70) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
71) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
72) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
73) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
74) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
75) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
76) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
77) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
78) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
79) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
80) 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
81) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
82) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 19

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej bądź łącznej) w wysokości co najmniej 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) złotych uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie.
2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy i sposób działania Fundacji

§ 20

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji może podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 21

1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od jednej do trzech osób. Stanowią ją Fundatorzy Fundacji.
3. Radzie Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji, wybrany przez Radę Fundacji na okres wskazany w akcie wyboru, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji inny członek Rady Fundacji, wybrany w tym celu na okres nieobecności Przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą sprawować funkcję w Zarządzie Fundacji oraz pobierać wynagrodzenie za pracę w Fundacji
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.
6. W przypadku śmierci Fundatora jego miejsce w Radzie Fundacji przejmuje najstarszy z jego spadkobierców, a w przypadku braku jego zgody osoba wyznaczona przez spadkobierców spośród ich grona.
7. W przypadku rezygnacji Fundatora, na jego miejsce wchodzi osoba przez niego wskazana, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę. W razie braku takiej osoby, w miejsce ustępującego członka Rady Fundacji, wchodzi osoba wskazana przez pozostałych członków Rady Fundacji.
8. Wszelkie umowy z członkami Zarządu, w tym również umowy cywilno-prawne, zawiera Przewodniczący Rady Fundacji z zastrzeżeniem treści § 21 pkt 9.
9. W przypadku, kiedy Członek Rady Fundacji jest jednocześnie Członkiem Zarządu Fundacji we wszelkich umowach z nim, w tym również umowach cywilno-prawnych, Fundację reprezentuje Pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

§ 22

Do kompetencji Rady Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zarządu, w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu Fundacji w każdym czasie;
3) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych i okresowych Zarządu z działalności Fundacji;
6) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, jak również w innych sprawach z podejmowanych z własnej inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji;
8) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
9) ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji;
10) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji;
11) zatwierdzanie projektów schematu organizacyjnego Fundacji, regulaminów pracy i wynagrodzenia w Fundacji, regulaminu Zarządu i ustanowienia placówek badawczych, oddziałów terenowych, zakładów, filii, biur, sekcji i innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą;
12) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
13) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
14) decydowanie o zaciągnięciu kredytu;
15) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej rozporządzającej prawem bądź zobowiązującej do świadczenia, której wartość przekracza kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych;
16) ustanowienie odznak i medali honorowych, jak również przyznawanie ich.

§ 23

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady Fundacji bądź Zarządu Fundacji.
3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych jednomyślnie.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną, w tym również w formie indywidualnego zbierania głosów Członków Rady Fundacji pod uchwałą. Uchwałę można podjąć bez zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Posiadają oni jedynie głos doradczy.

§ 24

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji bada pod względem formalnym i merytorycznym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a także coroczny bilans.
3. Rada Fundacji oraz każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może także dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§ 25

1. Rada Fundacji może powołać i zlikwidować komisje, rady lub inne ciała doradczo-eksperckie, nie będące organami Fundacji, wykonujące funkcje o charakterze pomocniczym, honorowym lub opiniotwórczo-doradczym dla Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji decyduje o powołaniu i odwołaniu danej osoby wchodzącej w ich skład.
3. Praca danej osoby w danym ciele, skupionej wokół idei Fundacji, może być odpłatna. Wielkość wynagrodzenia ustanawia Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji zgodnie z uchwałami i poleceniami Rady Fundacji, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 7 osób, a ich ilość jest określana przez Radę Fundacji w zależności od potrzeb.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa jeden rok, w sytuacji gdy żaden z Członków Rady Fundacji nie złoży pisemnego wniosku o odwołanie któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji, kadencja ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok.
4. Powołanie członków Zarządu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej jednomyślnie.
5. Członkowie lub Prezes Zarządu sprawują swoją funkcję do momentu ich odwołania przez Radę Fundacji, śmierci, albo złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji.
6. Zarządem Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się minimum raz na pół roku.

§ 27

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) realizacja uchwał i poleceń Rady Fundacji;
2) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;
3) przygotowywanie regulaminów;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Fundacji;
7) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
8) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji po wcześniejszym
9) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
11) powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień;
12) ocena działalności powołanych sekcji i zespołów;
13) składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Fundacji;
14) współdziałanie z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
15) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą;
16) poszukiwanie środków na działalność Fundacji;
17) czuwanie nad rozwojem Fundacji, dbałość o wysoką jakość realizacji założeń programowych Fundacji.

§ 28

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje przekraczające tzw. „zwykły zarząd” na posiedzeniu w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku braku większości decydujący głos ma Prezes Zarządu.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników do realizacji swoich celów statutowych
4. Zarząd Fundacji może zawierać umowy partnerskie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
5. Zarząd co roku, do dnia 28 lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 29

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwoływani, w każdej chwili, przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji.
2. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji może przysługiwać wynagrodzenie ustalane przez Radę Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w celu realizacji działań na rzecz fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 30

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i zaciągania i zobowiązań w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, uprawniony jest Prezes Zarządu.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, uprawnionych jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
3. Dokonanie przez Zarząd czynności prawnej rozporządzającej prawem bądź zobowiązującej do świadczenia, której wartość przekracza kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Fundacji.
4. Powyższe ograniczenie (do 20.000 zł) dotyczy również zaciągania zobowiązań okresowych/cyklicznych, które wywołają w ciągu 12 miesięcy powstanie zobowiązania przekraczającego 20.000 zł.

§ 31

1. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały ustanowić pełnomocników lub prokurentów działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
2. Ustanowienie pełnomocników lub prokurentów wymaga zgody Rady Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 32

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą. Jej zakres określa Zarząd Fundacji.

§ 33

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio lub w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd Fundacji.

§ 34

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji i zaakceptowany przez Radę Fundacji.

§ 35

Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy zakładu przed Zarządem Fundacji i jest on, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

§ 36

Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 37

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 38

Na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, po ówczesnej pisemnej akceptacji Rady Fundacji, Fundacja, może brać udział w tworzeniu spółek prawa handlowego oraz nabywać lub zbywać udziały lub akcje w spółkach kapitałowych.

§ 39

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 32 powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.

§ 40

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w działalności innych fundacji i podmiotów.

Rozdział VI
Zmiana Statutu Fundacji

§ 41

1. Zmiany w statucie dokonuje Rada Fundacji.
2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 42

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez członków Rady Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Z wnioskiem o decyzji likwidacji Fundacji występuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o podobnych lub zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 43

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 44

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 45

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w sądzie.

 

 

Przejdź do góry