Specjalista opracowujący merytorycznie „sugestywne zdjęcia wraz z interesującymi danymi”

Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita”

ogłasza

konkurs na stanowisko Specjalisty opracowującego merytorycznie „sugestywne zdjęcia wraz z interesującymi danymi”

 

NPZ_logo_RGB

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”, al. Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na stanowisku Specjalisty opracowującego merytorycznie „sugestywne zdjęcia wraz z interesującymi danymi”, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Specjalista zostanie zatrudniony w ramach umowy o dzieło.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowanie i przygotowanie treści merytorycznych do sugestywnych zdjęć wraz z interesującymi danymi w 38 obszarach, tj.:

 1. Definicja i przyczyny niepłodności
 2. Metody diagnozy niepłodności
 3. Sposoby leczenia niepłodności
 4. Wiek a niepłodność
 5. Palenie tytoniu a niepłodność
 6. Alkohol a niepłodność
 7. Inne używki a niepłodność
 8. Otyłość a niepłodność
 9. Antykoncepcja a niepłodność
 10. Zła kondycja psychiczna a niepłodność
 11. Choroby/nieprawidłowości układu rozrodczego a niepłodność
 12. Planowanie rodziny – aspekty medyczne
 13. Planowanie rodziny – obserwacja cyklu
 14. Planowanie rodziny – zdrowie i higiena partnerów
 15. Planowanie rodziny – przebieg ciąży
 16. Planowanie rodziny – aspekty społeczne i ekonomiczne
 17. HIV – sposób przenoszenia
 18. HIV – objawy
 19. HIV – metody diagnozy
 20. HIV – metody leczenia
 21. WZW C – sposób przenoszenia
 22. WZW C – objawy
 23. WZW C – metody diagnozy
 24. WZW C – metody leczenia
 25. Chlamydia – sposób przenoszenia
 26. Chlamydia – objawy
 27. Chlamydia – metody diagnozy
 28. Chlamydia – metody leczenia
 29. Profilaktyka – szczepienia
 30. Profilaktyka – badania ratujące życie
 31. Dojrzewanie – wymiar psychologiczny
 32. Dojrzewanie – wymiar społeczny
 33. Ślub – wymiar psychologiczny
 34. Ślub– wymiar społeczny
 35. Macierzyństwo – wymiar psychologiczny
 36. Macierzyństwo – wymiar społeczny
 37. Socjokulturowe relacje w rodzinie
 38. Socjokulturowe relacje w społeczeństwie

Szacuje się, że przygotowanie 1 scenariusza zajmie ok. 5 h

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 31.01.2017 r. do 12.02.2017 r.

WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. Są specjalistami w obszarze nauk o zdrowiu lub nauk medycznych lub psychologii lub pedagogiki.
 2. Posiadają co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany tytuł doktora.
 3. Posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik 1) oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie
i doświadczenie, tj. referencje oraz CV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 25.01.2017 r. do godz. 15:00:

 1. osobiście w siedzibie zamawiającego: Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin,
 2. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: biuro@prolongavita.pl

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.prolongavita.pl.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kilkoma osobami.
 4. Na każdym etapie zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
 5. Szczegółowych informacji udziela: Andrzej Klim, tel. 600 236 440, e-mail: a.klim@prolongavita.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy – Załącznik 1 (pobierz)

Przejdź do góry