Specjaliści opracowujący merytorycznie „scenariusze zajęć”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/03/02/2017 Z DNIA 03.02.2017 r.

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 50 tys. PLN,
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)

NPZ_logo_RGB

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”

Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin

tel. +48 570 429 400 lub +48 91 88 66 190

fax. +48 91 88 66 146

mail: biuro@prolongavita.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita” w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizuje procedurę  zapewniającą zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zasady efektywności gospodarowania środkami publicznymi.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalistów opracowujących merytorycznie „scenariusze zajęć”, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Specjaliści będą odpowiedzialni za opracowanie i przygotowanie treści merytorycznych do scenariuszy zajęć w 38 obszarach, tj.:

 1. Definicja i przyczyny niepłodności
 2. Metody diagnozy niepłodności
 3. Sposoby leczenia niepłodności
 4. Wiek a niepłodność
 5. Palenie tytoniu a niepłodność
 6. Alkohol a niepłodność
 7. Inne używki a niepłodność
 8. Otyłość a niepłodność
 9. Antykoncepcja a niepłodność
 10. Zła kondycja psychiczna a niepłodność
 11. Choroby/nieprawidłowości układu rozrodczego a niepłodność
 12. Planowanie rodziny – aspekty medyczne
 13. Planowanie rodziny – obserwacja cyklu
 14. Planowanie rodziny – zdrowie i higiena partnerów
 15. Planowanie rodziny – przebieg ciąży
 16. Planowanie rodziny – aspekty społeczne i ekonomiczne
 17. HIV – sposób przenoszenia
 18. HIV – objawy
 19. HIV – metody diagnozy
 20. HIV – metody leczenia
 21. WZW C – sposób przenoszenia
 22. WZW C – objawy
 23. WZW C – metody diagnozy
 24. WZW C – metody leczenia
 25. Chlamydia – sposób przenoszenia
 26. Chlamydia – objawy
 27. Chlamydia – metody diagnozy
 28. Chlamydia – metody leczenia
 29. Profilaktyka – szczepienia
 30. Profilaktyka – badania ratujące życie
 31. Dojrzewanie – wymiar psychologiczny
 32. Dojrzewanie – wymiar społeczny
 33. Ślub – wymiar psychologiczny
 34. Ślub– wymiar społeczny
 35. Macierzyństwo – wymiar psychologiczny
 36. Macierzyństwo – wymiar społeczny
 37. Socjokulturowe relacje w rodzinie
 38. Socjokulturowe relacje w społeczeństwie

Scenariusze zajęć: Wszystkie materiały edukacyjne będą narzędziami służącymi w realizacji tradycyjnej formy kontaktu czyli spotkań z uczniami. Będą podstawą do przeprowadzenia zajęć w oparciu o aktywizujące metody nauczania należące do podgrup takich jak metody: integracyjne, definiowania pojęć, twórczego rozwiązywania problemów, diagnostyczne, dyskusyjne, grupowego podejmowania decyzji, ewaluacyjne.

Metody te charakteryzują się:

 • dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli,
 • wysoką skutecznością,
 • dużą różnorodnością i atrakcyjnością.

Dobór konkretnej metody zostanie dokonany przez specjalistów od dydaktyki którzy razem z specjalistami z zakresu zdrowia opracują krok po kroku schemat postępowania na zajęciach.

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Specjaliści zostaną zatrudnieni w ramach umowy o dzieło z prawami autorskimi.

 1. W wyniku realizacji umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby/podmioty) do wszystkich utworów powstałych w ramach niniejszej umowy, uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami w kraju i zagranicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w szczególności obejmujących:
  1. utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputerów
   i serwerów sieci komputerowych, utrwalanie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową;
  2. wystawianie na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
  3. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
  4. prawo do korzystania z utworu w całości lub w części oraz jego łączenie z innymi utworami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części;
  5. rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej.
 3. Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie opracowań utworów, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji.
 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo udzielania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 5. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie, bez ograniczeń, zmian
  w utworach będących przedmiotem umowy. Uprawnienie to obejmuje przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów trzecich.
 6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwory Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich, gdyby doszło do jakichkolwiek roszczeń z ww. tytułów w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
 7. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 14.02.2017 r. do 28.04.2017 r.

WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. Są specjalistami w obszarze nauk o zdrowiu lub nauk medycznych lub psychologii lub pedagogiki.
 2. Posiadają co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany tytuł doktora lub profesora
 3. Posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, lub posiadają doświadczenie w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik 1) oraz dołączyć CV potwierdzające wymagane wykształcenie i doświadczenie.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 13.02.2017 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie zamawiającego: Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin,
 • w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: biuro@prolongavita.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.prolongavita.pl.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kilkoma osobami.
 • Na każdym etapie zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
 • Szczegółowych informacji udziela: Andrzej Klim, tel. 600 236 440, e-mail: a.klim@prolongavita.pl

Załączniki:

Formularz ofertowy – Załącznik 1 (pobierz)

Przejdź do góry