dr hab Aleksandra Gaworska – Krzemińska

dr hab Aleksandra Gaworska – Krzemińska

Adres aktualnego miejsca pracy
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Pielęgniarstwa, ul. Dębinki 7, Gdańsk

Staż pracy: 25 lat

Specjalizacje:
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, medycyna społeczna, uprawnienia pedagogiczne

Wykształcenie:
Dr hab. Nauk o zdrowiu (2014),
dr nauk medycznych (2003),
mgr pielęgniarstwa A M w Poznaniu (1995),

Stanowisko:
Prodziekan Wydziału Lekarskiego 2004-2006,
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 2006-2012,
Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUMed 2003-nadal

Kształcenie podyplomowe, szczególne osiągnięcia:
1. Student Exchange Programme Within the TEMPUS PROJECT: Integrated nursing and pedagogical approaches for the training of Nursing staff and teachers’ on March/ May 1995 Tilburg HOLANDIA.
2. Certificate z Werner – Schule in Gottingen; subjects: The structure of the German Health System. Projects of Social Work and Caring in Gottingen. Nursing in Germany . NIEMCY 1995
3. Jakość świadczeń – rola decydentów; Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, Październik 1996 4. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym – Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, czerwiec – październik 1996r.
5. Zarządzanie w służbie zdrowia – ZZP i MS w Gdańsku we współpracy z Nuffild Institute for Health, University of Leeds; Luty 1997
6. Wybrane zagadnienia z psychologii pracy – organizacji i zarządzania – ODKM w Gdańsku 1996
7. Tworzenie, rozwijanie i umiejętności prezentacji business planu; Zarządzanie w usługach medycznych; NRPiP, Warszawa, wrzesień 1997
8. Stypendium UNII EUROPEJSKIEJ w ramach HOPE PROJECT dla menażerów opieki zdrowotnej, SZWECJA, NIEMCY – Maj/ czerwiec 1998
9. Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie – PTP z Middlesex University i Royal Collage of Nursing z Londynu; sierpień 1998
10. Studia Podyplomowe – Administracja/Zarządzanie Szpitalem, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia, Kraków 1997 – 1999r.
11. Szkolenie „Organizacja Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych” Warszawa 1999r.
12. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna, Gdańsk 2000r.
13.Zarządzanie w opiece zdrowotnej – szkolenie dla kadry zarządzającej wyższego szczebla, Bank Światowy/HOPE PROJEKT, Gdańsk 2001.
14.Zarzadzanie, marketing świadczeń zdrowotnych i sposoby prezentacji idei Opieki paliatywnej, Bank Światowy/Dom Sue Rayder , Bydgoszcz 2001/2002.
15. Badanie Fizykalne – szkolenie dla pielęgniarek – Supraśl 2006, PTP i AM w Białymstoku
16. Stypendium HOPE PROJECT – „Liders to Liders” – ( przywódcy w ochronie zdrowia), Budapeszt/Sheffield, IX.2006 – IV.2008 r.
17. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku – 2010 (3 semestry)
18. Introduction to Clinical Research, Research in Medicine, GUMed, Gdańsk 2012
19.Kierownik merytoryczny 4 specjalizacji w zakresie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych.
20.Promotor :
– 85 prac licencjackich,
– 30 prac magisterskich,
– 47 prac specjalizacyjnych w dziedzinie organizacji i zarządzania
oraz 65 na kursach kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych
21. Autor prac: oryginalnych, poglądowych, rozdziałów w książkach, w zakresie problematyki pielęgniarskiej: dydaktycznej, etycznej, opieki paliatywnej oraz organizacji i zarządzania opieką medyczną.
Sumaryczna wartość opublikowanych prac wynosi: 683 pkt. MNiSZW, 16,397 pkt. IF
22. Organizacja i prowadzenie konferencji naukowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
23. Opracowanie i wprowadzenie nowej dokumentacji procesu pielęgnowania w placówkach lecznictwa zamkniętego na terenie województwa pomorskiego.

Pełnione funkcje
Od 2002 – nadal – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa
Od 2006- nadal – Redaktor Naczelny „Problemów Pielęgniarstwa”- 5 pkt. MNiSZW
2006-2013 – Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
2006- nadal – przedstawiciel Polski w European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA/WHO)
2010 –2012 – przedstawiciel Polski w Europejskiej Grupie Pielęgniarek Badaczy (WENR)
2013 – nadal – V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
2014 – przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek (ICN)

Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych, funkcje:
1. Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (USA) jako Międzynarodowy Lider Pielęgniarstwa,
2. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
3. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej,
4. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne,
5. Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej,

Nagrody i wyróżnienia
1. Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego 2003 r. za działalność Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa.
2. Nagroda Rektora AM w Gdańsku dydaktyczno – organizacyjna za aktywną pracę nad budową struktury Oddziału Pielęgniarstwa AMG – 2004.
3. Dyplom uznania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku za działalność na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa – 2004.
4. Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia za wkład pracy i zaangażowanie w działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną na rzecz Akademii Medycznej w Gdańsku, 2006.
5. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa”, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 2006.
6. Brązowy Krzyż Zasługi. Prezydent RP, 2006.
7. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Minister Zdrowia, 2007.
8. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Minister Edukacji Narodowej, 2011.
9. Nagroda Rektora GUMed za osiągnięcia organizacyjne, za zaangażowanie w wyposażenie fantomowe oraz akredytację kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, 2011.
10. Honorowa Odznaka Samorządu Pielęgniarek i Położnych, 2011.

Przejdź do góry