prof. nadzw. PUM Anna Lubkowska

prof. nadzw. PUM Anna Lubkowska

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu

10 kwietnia 2013 r; Wydział Nauk o Zdrowiu; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
pt.:” Wpływ temperatur kriogenicznych stosowanych w zabiegach kriostymulacji ogólnoustrojowej na wybrane wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne u osób zdrowych”.

Doktor Nauk Medycznych w zakresie Biologii Medycznej: 2005 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
2001 – 2005 Studium Doktoranckie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
(obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie).
Praca doktorska pt.: „Interakcje fluoru z glinem w organizmie szczura ze szczególnym uwzględnieniem struktur ośrodkowego układu nerwowego ”.
Praca realizowana w Katedrze Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorska Akademia Medyczna (obecnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny)

Magister Wychowania Fizycznego: 1999 Uniwersytet Szczeciński
1994 – 1999 Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kultury Fizycznej
(obecnie: Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia)
Kierunek: Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne.
Praca magisterska pt.: „Zależność pomiędzy poziomem wydolności tlenowej i beztlenowej
u pływaków a osiąganymi przez nich wynikami sportowymi” .
Praca realizowana z Katedrze Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka,
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński.

Magister Biologii: 1997 Uniwersytet Szczeciński
1992 – 1997 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych
(obecnie Wydział Biologii).
Kierunek: Biologia, specjalizacja: Diagnostyka Laboratoryjna – studia stacjonarne.
Praca magisterska pt.: „Wykrywanie białek surowicy krwi metodą elektroforezy
i turbidymetryczną u ludzi hospitalizowanych” .
Praca realizowana w Katedrze Biochemii, Wydział Nauk Przyrodniczych,
Uniwersytet Szczeciński.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych.

01.10.2012-nadal:
adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej , Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; kierownik Zakładu;
01.10.2010 – 30.09.2012
adiunkt w Katedrze Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
01.10.2006 – nadal:
adiunkt w Katedrze Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński;
01.10.1998 do 30.09.2005:
asystent w Katedrze Fizjologii, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński;

Zainteresowania naukowe:

1) Metabolizm mineralny ludzi i zwierząt
2) Zmiany biochemiczne i funkcji fizjologicznych organizmu pod wpływem wysiłku fizycznego, treningu sportowego; ocena i zakres tolerancji wysiłkowej u osób o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej i wydolności fizycznej.
3) Mechanizmy termoregulacji i zmian metabolicznych pod wpływem ogólnoustrojowego działania temperatur kriogenicznych jako czynnika bodźcowego.
4) Diagnostyka funkcjonalna i usprawnianie metodami kinezyterapii oraz fizykoterapii.

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

Realizowane i współrealizowane projekty naukowo-badawcze/granty
1. „Interakcje fluoru z glinem w organizmie szczura ze szczególnym uwzględnieniem ośrodkowego układu nerwowego.” 2001-2005; Projekt finansowany przez Pomorską Akademię Medyczną w ramach badań własnych.
Mój udział w ramach projektu: hodowla szczurów laboratoryjnych w Katedrze Farmakologii Pomorskiej Akademii Medycznej, opieka i intoksykacja zwierząt, sekcje zwierząt z preparatyką narządów, w tym struktur ośrodkowego układu nerwowego (móżdżek, kora, hipokamp), przygotowanie materiału do oznaczeń, współudział w analizach biochemicznych. Realizacja projektu przyczyniła się do przygotowania i obrony pracy doktorskiej.
2.„Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na stopień peroksydacji lipidów, aktywność układu antyoksydacyjnego oraz na poziom wydolności aerobowej i mocy anaerobowej osób zdrowych” 2008-2012; Grant finansowany przez MNiSW (N 404 027235).
Mój udział w ramach projektu: kierownik projektu badawczego własnego.
3.„Wpływ wysiłku fizycznego na zakres zaburzeń homeostazy ustrojowej u ludzi o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej i wydolności fizycznej” 2009-2012;
Grant finansowany przez MNiSW (N 404 281337).
Mój udział w ramach projektu: główny wykonawca.
4. „Zmiany profilu lipidowego, poziomu adipocytokin oraz wskaźników stanu zapalnego u osób z otyłością prostą poddanych zabiegom kriostymulacji ogólnoustrojowej oddzielnie oraz w połączeniu z zajęciami ruchowymi w celu redukcji masy ciała” 2011-2014;
Grant finansowany przez MNiSW (N 404 312940).
Mój udział w ramach projektu: kierownik projektu badawczego własnego.

Udział w komitetach organizacyjnych/naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

1. X Sympozjum Fluorowe: Metabolizm Fluoru: Badania nad fluorem u progu trzeciego tysiąclecia. Szczecin 19 kwietnia 2002 .
2. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza: Postępy w badaniach nad magnezem i innymi pierwiastkami. Szczecinie 8-10 września 2011.
3. V Międzynarodowe Sympozjum Fizyko-diagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej. Stomatologia–specjalizacją interdyscyplinarną. 30 maja – 2 czerwca 2013 Międzyzdroje
4. Konferencja Naukowa: Wybrane aspekty terapii kriogenicznej i hiperbarycznej we współczesnej medycynie. 7 września 2013 r. Warszawa.
5. I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries” Bydgoszcz 29.11.2013.
6. Konferencja „Relacja z pacjentem jako istotny element pracy terapeuty”, 14 grudnia 2013 roku; Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Współorganizacja, Komitet Naukowy;
7. Sympozjum „Naczyniaki niemowlęce” w Szczecinie 26 listopada 2013 roku;
8. Tydzień Mózgu; 10-16.03. 2014 Szczecin

Działalność dydaktyczna

Realizacja ćwiczeń i wykładów z zakresu:
-Fizjologia;
-Fizjologia Człowieka;
-Fizjologia wysiłku fizycznego;
-Biochemia;
-Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji;
-Medycyna fizykalna;
-Balneologia i leczenie uzdrowiskowe;
– Znaczenie aktywności ruchowej w różnych okresach rozwojowych;

Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich na kierunku Biologia, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia.

Opieka naukowa nad doktorantami, badania z zakresu tematyki:

-Zróżnicowanie wybranych funkcji fizycznych i społecznych w zależności od formy i typu stwardnienia rozsianego – próba ukierunkowania wieloaspektowej rehabilitacji.
– Zaburzenia równowagi, poziom zmęczenia oraz depresji u osób ze stwardnieniem rozsianym.
– Zmiany adaptacyjne w organizmie szczurów eksponowanych na niskie temperatury

Działalność popularyzująca naukę na rzecz środowiska lokalnego
1. Sekretarz w Szczecińskich Oddziałach: Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego -współorganizatorka cyklicznych zebrań naukowych Szczecińskich Oddziałów w/w Towarzystw;
2. Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika – współorganizatorka wykładów otwartych oraz warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
a) ” Zaburzenia odżywiania i wybrane choroby zależne od diety”; Gimnazjum w Maszewie
i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, 31 maja 2011;
b) objęcie patronatem przez Sekcję Nauk o Człowieku PTP im. Kopernika cyklu wykładów
dla uczniów II LO w Szczecinie z zakresu metodologii nauk przyrodniczych
i medycznych pt.: ”Metodologia badań naukowych” (marzec, kwiecień 2012 roku)
Tematyka wykładów:
-Wprowadzenie do metodologii badań naukowych w biologii i medycynie
-Filozoficzne i praktyczne problemy w naukach przyrodniczych – od pitagorejczyków
po wiek XXI
-Badanie naukowe. Jak sformułować i sprawdzić hipotezę?
c) organizacja „Tygodnia immunologii klinicznej” z udziałem zaproszonych gości, dla uczniów II LO w Szczecinie 20.03.2012;
d) objęcie patronatem przez Sekcję Nauk o Człowieku PTP im. Kopernika cyklu zajęć dla
uczestników obozu ogólnorozwojowego Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Serocku:
-warsztaty „Ars docendi. Uczeń w roli nauczyciela”, 1 maja 2012 roku;
-wykład „Nadnercza w fizjologicznym i patologicznym przebiegu rozwoju
osobniczego człowieka. Choroby nadnerczy u kobiety ciężarnej, płodu i noworodka”, 2 maja 2012 roku;
-wykład „O rozumowaniu w nauce”, 2 maja 2012 roku;

Szkolenia, staże , kursy

Udział w seminarium naukowym pt.: „Zasady aplikacji o fundusze europejskie na potrzeby wyższych uczelni” organizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz Centrum Europejskie.
Udział w szkoleniu organizowanym przez US pt.: „Fundusze strukturalne przeznaczone na naukę w latach 2004- 2006. Sposoby aplikacji w ramach 6 programu ramowego.
Czynny udział i pozytywne zaliczenie kursu pt.: Analiza pierwiastkowa włosów. Podstawy biochemiczne i fizjologiczne. Laboratorium Pierwiastków Śladowych w Łodzi.
Czynny udział i pozytywne zaliczenie kursu pt.: Zastosowanie analizy pierwiastkowej włosów i moczu dobowego w onkologii-aspekty praktyczne. Laboratorium Pierwiastków Śladowych w Łodzi.
Kurs z zakresu prób wysiłkowych, pt.: „Fizjologiczne próby wysiłkowe” podczas Kongresu Medicina Sportiva w Krakowie.
Kurs z zakresu podstaw statystyki i obsługi oprogramowania “Statistica” zorganizowany przez StatSoft Polska;
Szkolenie dla pracowników jednostek naukowych z zakresu pozyskiwania funduszy Europejskich: „Fundusze Europejskie dla nauki 2011”Fundacja ProRegio;
Staż naukowy w Katedrze Toksykologii Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie: Szkolenie analityczne w zakresie mineralizacji tkanek przeznaczanych do analizy pierwiastkowej na ICP, pod kierunkiem dr A. Ciemniaka.
Staż naukowy i realizacja projektu badawczego pt.: „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na organizm człowieka – badania pilotażowe”. Małopolskie Centrum Krioterapii, we współpracy z Instytutem Fizjologii i Biochemii AWF Kraków.
Staż naukowy w Zakładzie Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk.
Staż naukowo-badawczy na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pobyt na stażu w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaowocował współpracą w realizacji projektów badawczych pomiędzy Ośrodkami Szczecińskimi a AWF we Wrocławiu.
Staż naukowy w Italian Research Hospital IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Via R. Galeazzi 4 20161 – Milan, Włochy. Staż zaowocował wspólnymi publikacjami oraz podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, reprezentowanym przeze mnie, a Italian Research Hospital IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.

Współpraca krajowa i międzynarodowa

1. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński;
2. Katedra Fizjologii, Uniwersytet Szczeciński;
3. Szczecińskie Kluby Sportowe oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego (gry zespołowe, pływacy, waterpolo, piłka nożna).
4. Akademia Morska w Szczecinie;
5. Zakład Usprawniania Leczniczego szpitala MSWiA w Warszawie;
6. Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie;
7. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;
8. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
9. Narodowy Instytut Sportu w Paryżu; Ośrodek Przygotowań Olimpijskich (INSEP);
10. Laboratory of Molecular Biology and Cell Culture R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi Milano, Italy;

Recenzowanie publikacji w czasopismach naukowych

Acta Pediatrica
Aging Male
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
Environmental Toxicology and Pharmacology
International Journal of Biometeorology
Journal of Thermal Biology
PLoSOne
Sports Medicine
African Journal of Pharmacy and Pharmacology
Medicina Sportiva
Medicina Sportiva Practica

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych Krajowych i Międzynarodowych

1. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne: członek od 2009
1.a. Członek Zarządu Szczecińskiego Oddziału PTMag od 2010
2. Polskie Towarzystwo Biochemiczne: członek od 2009
2a. Sekretarz Szczecińskiego Oddziału PTBioch od 2011
3.Polskie Towarzystwo Fizjologiczne: członek od 2011
3a. Sekretarz Szczecińskiego Oddziału PTF od 2011

4.Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej od 2006
5. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika: członek od 2011
5a. Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku PTP im. Kopernika od 2011
5.Członek International Federation of Sports Medicine od 2012

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:
1. Indywidualna nagroda I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2009.
2. Indywidualna nagroda I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2010.
3. Indywidualna nagroda stopnia JM Rektora PUM za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2012.
4. Indywidualna nagroda stopnia JM Rektora PUM za wybitne osiągnięcia naukowe za rok 2013.

Spis najważniejszych publikacji

A. Lubkowska: Osteoporosis – is it possibile to avoid it? The Second International Scientific Conference Environmental Educatuion. Human being in Environment Szczecin, September 10-15, 2000 Wydawnictwo Naukowe US Wyd 1. 2000: 163-170.
A. Lubkowska, A. Urbańska, D. Czekała: Wpływ wydolności beztlenowej na wyniki sportowe w konkurencjach sprinterskich i wytrzymałościowych u 13-16 letnich pływaków. Zeszyty Naukowe US NR 279.
A. Lubkowska, B. Żyluk, D. Chlubek: Interactions between fluorine and aluminum. Fluoride 2002, Vol.35, 2, 73-77.
Urbańska A., Lubkowska A.: Wydolność anaerobowa jako jeden z czynników warunkujących aktywność ruchową siatkarzy. Artykuł w monografii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury fizycznej, Szczecin, 2004, 8, 284 – 288.
A. Lubkowska, D. Chlubek, A. Machoy-Mokrzyńska, I. Nocen, B. Żyluk, P. Nowacki: Stężenie glinu, fluoru i magnezu w wybranych strukturach ośrodkowego układu nerwowego szczurów eksponowanych na glin i fluor w wodzie pitnej. Ann. Acad Med. Stet. Supll. 2004, 50, 73-76.
A. Lubkowska, D. Chlubek, A. Machoy-Mokrzyńska, P. Nowacki :”Magnesium and aluminum in selected structures of the central nervous system of the rat following exposure to aluminium chloride in drinking water” Polish J. Environ. Stud. 2006, Vol.15, No.3a 84-89.
A. Lubkowska: Glin – czynnik narażenia środowiskowego. Manuskrypt pokonferencyjny z III Ogólnopolskie Sympozjum Człowiek i Środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Pod red. J. Tarasiuk, J. Kępczyńskiego. Szczecin – Łukęcin 10 – 12 maja 2006; 42-45.
A. Lubkowska, D. Chlubek, A. Machoy-Mokrzyńska: Wpływ naprzemiennego podawania chlorku glinu i fluorku sodu w wodzie pitnej na zawartość fluoru w surowicy i jego kumulację w tkance kostnej szczurów. (The effect of alternating administration of aluminum chloride and sodium fluoride in drinking water on the concentration of fluoride in serum and its content in bones of rats). Ann. Acad. Med. Stetin. 2006, 52, Suppl. 1, 67-71.
M. Suska, A. Lubkowska: The Effect of Environmental Contamination with Fluorine on the Concentration of Adenine Nucleotides in the Blood of Black and White Heifers. Polish J. Environ. Stud. 2007. Vol.16, No.3: 441 – 445.
A. Lubkowska: Analiza pierwiastkowa włosów (APW) jako metoda oceny statusu mineralnego człowieka. Annales UMCS Sectio D Medicina, 2007 VOL. LXII. SUPPL. XVIII, 4:211-214.
A. Lubkowska, M. Chudecka: Reakcja układu krążenia na krótkotrwały wysiłek o maksymalnej intensywności oraz poziom wydolności beztlenowej piłkarek ręcznych w okresie startowym. Annales UMCS Sectio D Medicina, 2007. VOL. LXII. SUPPL. XVIII, 4, 393:201-210.
M. Chudecka, A. Lubkowska: Ocena składu ciała i wskaźnika BMI zawodniczek uprawiających wyczynowo piłkę ręczną w różnych okresach cyklu treningowego. Annales UMCS Sectio D Medicina, 2007 VOL. LXII. SUPPL. XVIII, 1,88:381-384.
A. Lubkowska, M. Chudecka: Fizjologiczna charakterystyka i skład ciała kobiet trenujących zawodowo piłkę ręczną. Medicina Sportiva Practica 2007. Tom 8, Nr 2: 37-40.
A. Lubkowska, S. Sobieraj : Zawartość magnezu, wapnia, żelaza oraz arsenu, rtęci, glinu, kadmu i ołowiu we włosach grupy dzieci w wieku przedszkolnym. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych IOŚ 2007nr 31: 464-468.
Chudecka M., Lubkowska A., Klimek A., Szyguła Z.: The impact of systemic cryotherapy on distribution and dynamics of temperature changes within selected parts of the body. Inżynieria Biomedyczna. Acta bio-optica et informatica medica (4) 2008,14 (2):129-32.
A. Lubkowska, M. Chudecka, A. Klimek, Z. Szyguła. B. Frączek: Acute effect of a single whole-body cryostimulation on prooxidant-antioxidant balance in blood of healthy young men. Journal of Thermal Biology 2008; 33: 464-467.
W. Garczyński , A. Lubkowska: Udział wysiłku fizycznego w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia. Monografia: Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka. Monografia WSEiT: Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej I promocji zdrowia człowieka. Red: J. Knotowicz P. Rąglewska Poznań 2008, ISBN 978-83-927622-0-1. str: 57-64.
M. Suska, A. Lubkowska: The level of adenylate nucleotides and fluoride in blood of school children from higher environmental contamination area. FEB 2009 Vol.18; 5:549-551.
A. Lubkowska, B. Dolegowska, Z. Szygula A. Klimek: The activity of selected enzymes in erythrocytes and the level of plasma antioxidants in response to single whole–body cryostimulation in humans. Scand J Lab Clin Invest 2009 69:3, 387 — 394.
Lubkowska A., Sobieraj W.: Hair concentrations of magnesium, calcium, iron, selenium, zinc and copper in autistic children. Trace Elements and Electrolytes 2009. 26(2):72-77
A. Lubkowska: Assessment of the safety of drinking water in the West-Pomeranian Voivodship, Poland. FEB 2009 , Vol. 18;7: 1086-1089.
W. Garczyński, A. Lubkowska: Hipotonia ortostatyczna u pacjentów geriatrycznych – etiopatogeneza i rehabilitacja. Monografia: Rehabilitacja interdyscyplinarna. Red: S. Jarząb, A. Pozowski, M. Paprocka-Borowicz. Akademia Medyczna we Wrocławiu Wrocław 2009; ISBN 978-83-7055-513-9str: 109-117.
Lubkowska A.: Concentration of selected elements in hair of healthy individuals with increased physical activity. Trace Elements and Electrolytes 2009 26(4):145149.
Lubkowska A., Szyguła Z., Klimek A., Torii M: Do sessions of cryostimulation have influence on white blood cells count, level of IL6 and the total oxidative and antioxidative status in healthy men. Eur J Appl Physiol 2010; 109(1):67-72.DOI:10.1007/s00421-009-1207-2
Lubkowska A.: Reakcja układu krążenia zawodników piłki nożnej na wysiłek supramaksymalny. Med. Sport Practica 2009, 10(2):36-39.
Lubkowska A.: Wydolność fizyczna – próba unifikacji definicji. Medicina Sportiva Practica 2009; 10(3):40-42.
W. Garczyński, J. Kolenda, A. Lubkowska : Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Monografia WSEiT: Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych Red: P. Rąglewska, J. Knotowicz Poznań 2009, ISBN 978-83-927622-4-9. str: 21-28.
T. Zwierko, D. Czepita, W. Lubiński, A. Lubkowska: Effects of physical effort on neuroretinal function in athletes and non-athletes: an electroretinographic study.
Eur J Ophthalmol. 2010; 20(2):381-8.
A. Lubkowska, G. Banfi, B. Dołęgowska, G. M. d’Eril, J. Łuczak, A. Barassi: Changes in lipid profile in response to three different protocols of whole-body cryostimulation treatments. CRYOBIOLOGY 2010; 61:22-26.
W. Dudzińska, A. Lubkowska, B. Dołęgowska, K. Safronow: Blood uridine concentration may be an indicator of the degradation of pyrimidine nucleotides during physical exercise with increasing intensity. J Physiol Biochem 2010 Sep;66(3):189-96.
Dudzińska W., Lubkowska A., Dolegowska B., Safranow K.: Adenine, guanine and pyridine nucleotides in erythrocytes during physical exercise and restitution in healthy subjects. – w recenzji EJAP Eur J Appl Physiol. 2010 110(6):1155-62.
AT. Klimek, A. Lubkowska, Z. Szygula, M. Chudecka, B. Frączek: The influence of the ten sessions of the whole body cryostimulation on aerobic and anaerobic capacity. IJOMEH. 2010; 23(2):181-9 .
M. Chudecka, A. Lubkowska: Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature.
JTB 2010 35: 379-385.
A. Lubkowska, Z. Szyguła: Changes in Blood Pressure with compensatory heart rate decrease and level of aerobic capacity in response to repeated whole-body cryostimulation in normotensive, young and physically active men. IJOMEH 2010;23(4):367 – 375;
M. Chudecka, A. Lubkowska, A. Kempińska-Podhorodecka.: Termowizyjna ocena zmian temperatur powierzchni kończyn górnych zawodników uprawiających waterpolo. Temperature changes of upper extremities surfaces of waterpolo players estimated by thermovision. Inżynieria Biomedyczna, Acta bio-optica et informatica medica 2010 (6)16:334-338
Lubkowska A.: The influence of cryogenic temperatures on healthy people and its increasing popularity in sport and biological regeneration. Optimální působení tělesné zátěņe GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové 2010; ISBN 978-80-7435-076-4.
A.T. Klimek, A. Lubkowska, Z. Szyguła, B. Frączek, M. Chudecka: The influence of single whole body cryostimulation treatment on the dynamics and the level of maximal anaerobic power. IJOMEH 2011; 24(2):184 – 191 .
Lubkowska A. , Suska M. The increase in systolic and diastolic blood pressure after exposition to cryogenic temperatures in normotensive men as a contraindication for whole-body cryostimulation J Thermal Biol 2011 36:264-268.
A. Lubkowska, Z. Szyguła, D. Chlubek, G. Banfi: The effect of prolonged whole-body cryostimulation treatment with different amounts of sessions on chosen pro- and anti-inflammatory cytokines in healthy men Scand J Clin Lab Invest 2011 71(5):419-25.
W. Garczyński, A. Lubkowska: Diagnostic methods and exercise tests in cardiac rehabilitation. Monografia: Interdisciplinary Rehabilitation Wrocław Medical University 2011; edited by S. Jarząb, M. Paprocka-Borowicz, A. Pozowski ISBN 978-83-7055-404-0.
T. Zwierko, W. Lubiński, A. Lubkowska, E. Niechwiej-Szwedo, D. Czepita: The effect of progressively increased physical efforts on visual evoked potentials in volleyball players and in non-athletic subjects. Journal of Sports Sciences 2011 vol. 29 nr 14; 1563-1572.
M. Chudecka, A. Lubkowska: Termowizyjna ocena zmian temperatury powierzchni ciała koszykarzy po treningu. Evaluation of the body surface temperature changes in the basketball players’ after training. Inżynieria Biomedyczna, Acta bio-optica et informatica medica 2011; 17 (4), 271-275.
M. Chudecka, A. Lubkowska: Wykorzystanie badań termograficznych do oceny zmian temperatur powierzchni ciała przed i po treningu u siatkarzy oraz analiza związku czynników fizjologicznych i morfologicznych ze zmianami tych temperatur. Temperature changes of selected body’s surfaces of volleyball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature. Human Movement 2012; 13(1): 33-39.
G. Banfi, A. Colombini, G. Lombardi, A. Lubkowska: Metabolic markers in sport medicine. Advances in Clinical Chemistry (ADV CLIN CHEM 56) Volume 56, 2012; Pages 1–54; Edited by Gregory Makowski.
A. Lubkowska, D. Chlubek, A. Machoy-Mokrzyńska, P. Nowacki: Distribution of fluorides in selected structures of the central nervous system in rats exposed to NaF and AlCl3 in drinking water. Trace Elements and Electrolytes ISSN 0946-2104 2012 : vol. 29, nr 3, s. 162-171.
Lubkowska A., Dołęgowska B., Banfi G. Growth Factor Content in PRP and their applicability in medicine. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents (J BIOL REG HOMEOS AG) 2012; Volume 26, No. 2 (Supplement), Special Issue :“Platelet Rich Plasma”,s 3-22; ISSN: 0393974X.
Dołęgowska B, Lubkowska A., de Girolamo: Platelet lipidomic. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents
Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents (J BIOL REG HOMEOS AG) 2012; Volume 26, No. 2 (Supplement), Special Issue :“Platelet Rich Plasma”, s 23-33; ISSN: 0393974X.
Cieslik-Bielecka A., Dohan Ehrenfest D., Lubkowska A., Bielecki T. Microbicidal properties of Leukocyte-and Platelet-Rich Plasma/Fibrin (L-PRP/L-PRF): New perspectives. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents (J BIOL REG HOMEOS AG) 2012; Volume 26, No. 2 (Supplement), Special Issue :“Platelet Rich Plasma”,s 43-52; ISSN: 0393974X;
Lubkowska A., Dołęgowska B., Szyguła Z: Whole- body cryostimulation -potential beneficial treatment for improving antioxidant capacity in healthy men – significance of the number of session PLoS One 2012,7(10):e46352.
W. Garczyński, A. Lubkowska: Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. (Physiotherapy in osteoarthritis of the lumbar spine). Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2013; 3(4): 118-130. Part B item 683.
W. Dudzinska, A. Lubkowska, K. Jakubowska, M. Suska , E. Skotnicka : Insulin resistance induced by maximal exercise correlates with a post-exercise increase in uridine concentration in the blood of healthy young men. Physiological Research (Physiol Res) 2013 62 (2) , pp. 163-170.
A. Lubkowska, B. Dołęgowska, Z. Szyguła, I. Bryczkowska, M.Stańczyk- Dunaj, D. Sałata, M. Budkowska: Winter-swimming as a cold-hardening factor inducing adaptive changes in the oxidant/antioxidant status. Scand J Clin Lab Invest 2013 Vol. 73, No. 4 , pp. 315-325.
Lubkowska A.: Zastosowanie krioterapii w chorobach przewlekłych. (Therapeutic application of cryotherapy in chronic diseases – clinical practice). Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 2: 233–239ISSN: 17343402.
A. Lubkowska, A. Dobek: Zastosowanie kliniczne radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej w terapii zespołu bolesnego barku. Clinical application of radial and focused shock wave therapy in painful shoulder syndrome. Fizjoterapia Polska 2013, 1: 36-43.
W. Garczyński1, A. Lubkowska, A. Dobek: zastosowanie metody kinesiology tapingu w sporcie. (The use of Kinesiology Taping in sport) Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 233-246.
A. Lubkowska, R. Terczyński: Zmęczenie-czynnik ludzki zagrażający bezpieczeństwu pracy na morzu. Marine traffic engineering editor Lucjan Gucma. Fifteenth international scientific and technical conference on marine traffic engineering świnoujście, 16-18 october 2013 .
M. Bażydło, A. Karakiewicz, A. Lubkowska, B. Karakiewicz: Dostępność opieki dla osób starszych w polsce na przykładzie miasta Szczecin. Availability of care for the elderly in poland for example city of Szczecin. Problemy Pielęgniarstwa 2013, 21(4):423-432.
Lubkowska A., Dobek A., Mieszkowski J., Garczyński W., Chlubek D: Adiponectin as a biomarker of osteoporosis in postmenopausal women – controversies. Dis Markers. 2014;2014:975178.
Z. Szygula, A. Lubkowska C. Giemza, A. Skrzek, I. Bryczkowska, B. Dołęgowska: Hematological parameters, and hematopoietic growth factors: Epo and IL-3 in response to whole-body cryostimulation (WBC) in military academy students. PLoS One. 2014; 9(4): e93096.
Chudecka M., Lubkowska A., Kempińska-Podhorodecka A.: Body surface temperature distribution in relation to body composition in obese women. J Thermal Biol 2014 Volume 43, July 2014, Pages 1–6 .
Dudzińska W., Lubkowska A., M Janiak Interleukin-6 and C-reactive protein are inversely associated with maximal oxygen uptake in healthy physically active young men. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 2014 May;173(5):241-9 P.ISSN 0393-3660; E.ISSN 1827-1812 2014.
A. Lubkowska, A. Dobek, W. Garczyński, M. Andryszczyk, I Rotter: Ocena stanu funkcjonowania pacjentów z rozpoznaniem zespołu bolesnego barku przed i po serii 3 zabiegów radialną falą uderzeniową. (Evaluation of the functional status of patients with a diagnosis of painful shoulder before and after a series of 3 radial shock wave treatment.) J. Health Sci. 2014 : vol. 4, nr 2, s. 89-101.

Monografie, rozdziały w książkach

A. Lubkowska, M. Klepadło: Analiza zawartości pierwiastków we włosach jako ocena stanu wysycenia mineralnego organizmu człowieka. Monografia, 2009 Wydawnictwo Naukowe US. (12) MO 77(s.)
Z. Szyguła, A. Lubkowska: Wysiłek fizyczny w różnych temperaturach otoczenia. w: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Red: Jan Górski; 2011 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa; ISBN 978-83-200-4146-0
A. Lubkowska: Cryotherapy: Physiological considerations and applications to Physical Therapy practice. In: Physical Therapy perspectives in the 21st century – Challenges and possibilities. Edited by: Dr. Josette Bettany-Saltikov; 2012 ISBN 979-953-307-514-2.str: 155- 176.
Lubkowska A., Bryczkowska I.: Wpływ temperatur kriogenicznych stosowanych w zabiegach kriostymylacji i krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane składowe pojemności antyoksydacyjnej ustroju. Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie. (Red). H. Podbielska, A. Skrzek Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2012; 125-137.
Lubkowska A., Dobek A., Bryczkowska I.: Poziom leptyny w surowicy krwi u osób z nadwagą z uwzględnieniem zróżnicowania składu ciała. Serum leptin concentration according to body composition in overweight humans. Zdrowie, sprawność i edukacja w Krajach Grupy Wyszehradzkiej (Red.) M. Żmudzka-Brodnicka; A. Szulc, B. Niespodziński, W. Żukow. Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Bydgoszcz 2013 IS BN 978-83-937869-4-7 str.: 11-30.

Czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: 62.

Przejdź do góry