prof. nadzw. PUM Elżbieta Grochans

prof. nadzw. PUM Elżbieta Grochans

Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział
1993- Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarski, kierunek pielęgniarstwo –

Doktorat, tytuł, uczelnia i rok uzyskania
Rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych zatytułowana:
„Wsparcie pielęgniarskie na oddziale położniczym w systemie rooming-in”; promotor: prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka, Pomorska Akademia Medyczna,
obroniona 17 grudnia 2002 r.

Habilitacja, tytuł, miejsce i rok uzyskania
Praca habilitacyjna zatytułowana:
„Ocena wpływu czynników środowiskowych i genetycznych na występowanie zaburzeń lękowych i jakość życia kobiet po menopauzie”, Pomorski Uniwersytet Medyczny,
8 maja 2013r.

Zatrudnienie z podaniem miejsca i czasokresu
1984–1986 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – pielęgniarka
1986-1989 – Zespół Szkół Medycznych w Kłodzku – nauczycielka
1989-2000 – Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Szczecinie – nauczycielka
2001 – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa (od 2013 Zakład Pielęgniarstwa) – adiunkt – kierownik Zakładu.

Obecnie zajmowane stanowisko
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PUM w Szczecinie

Odbyte staże zagraniczne
21.06. – 27.06.2010r., The University of Connecticut Health Center Department of Community Medicine USA
09.09. – 23.09.2011r. The University of British Columbia Vancouver, BC, Canada, School of Population and Public Health
01.09. – 14.09. 2012 r. The University of British Columbia and Arthritis Research Centre of Canada, Vancouver, BC, Canada
23.05-30.05.2014. The University of Murcia, Spain and Hospital General Universitario Reina Sofia in Murcia, Spain

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego
Wszystkie publikacje

 

. łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
liczba prac z IC łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
łączna wartość IC
ogółem 263 14 128 91 20.648 864.000 570.200
artykuł polski 120 8 119 91 8.256 709.000 570.200
artykuł zagraniczny 7 6 7 0 12.392 131.000 0.000
fragment polski 13 0 1 0 0.000 4.000 0.000
monografia 1 0 1 0 0.000 20.000 0.000
podręcznik 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
praca redaktorska 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe polskie 107 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe zagraniczne 13 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 Promotorstwo przewodów doktorskich

dr n. zdr. Daria Schneider – Matyka – „ Depresyjność kobiet w okresie pomenopauzalnym- próba analizy czynników osobowościowych, środowiskowych i genetycznych z uwzględnieniem ich wpływu na zachowania zdrowotne i jakość życia”. Obrona 24.09.2014

STUDENCI STUDIUM DOKTORANCKIEGO:

mgr Jolanta Pawlik II rok studium doktoranckie WNoZ PUM – „Ocena wpływu poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych na depresyjność wśród kobiet po menopauzie”.
mgr Anna Reczyńska II rok studium doktoranckie WNoZ PUM – „Postawy pielęgniarek oraz pielęgniarzy wobec śmierci pacjenta”.
Mgr JolantaTuszyńska – Stasiak I rok studium doktoranckie WNoZ PUM –„ Analiza epidemiologiczna zakażeń wirusami hepatotropowymi: HBV, HCV w jednostkach penitencjarnych w Polsce”.

Recenzje
Recenzje habilitacji:

1.Katarzyna Van Damme-Ostapowicz „Medycyna tropikalna i medycyna podróży
w praktyce pielęgniarskiej – nowe wyzwania dla pielęgniarek”.

Recenzje doktorskie:

lekarz Mariusz Sznabowicz. „Analiza polimorfizmów genu receptora dopaminowego DRD2, w kontekście poszukiwania cech zespołu deficytu w układzie nagrody,
w grupie pacjentów uzależnionych od środków psychostymulujących”
mgr Dorota Rogalska „Determinanty wpływające na preferencje zawodowe studentów wydziałów nauk o zdrowiu wybranych uczelni medycznych”
mgr Gabriela Dmytrzyk-Daniłów „Ocena skuteczności strategii postępowania w profilaktyce zakażeń HbV w kontekście wykonawstwa szczepień i odporności poszczepiennej oraz odsetka nieszczepionych wśród pacjentów zgłaszających się do lekarza POZ”.

Recenzje:

Recenzent w czasopismach naukowych: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Problemy Pielęgniarstwa, Przegląd Menopauzalny.

Działalność dydaktyczna.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów stopnia I, II i III Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz dla Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych (Dydaktyka medyczna, Edukacja w opiece okołoporodowej).
Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym, działającym przy Zakładzie Pielęgniarstwa.
Praca w Zespole do Spraw opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji w MNISW dla kierunku pielęgniarstwo.
Promotorstwo prac doktorskich i magisterskich.
Prowadzenie egzaminów dyplomowych magisterskich

Szkolenia podyplomowe (własne i innych)

Szkolenie podyplomowe własne:

Studia podyplomowe „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” 2012 r.
Specjalizacja – organizacja i zarządzanie – 2004r.

Szkolenie podyplomowe innych:

Kierownik studiów podyplomowych dydaktyka medyczna w ramach projektu finansowanego przez UE
Kierownik projektu finansowanego przez UE „Nowoczesny program rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego realizujący nową ofertę kształcenia stanowiąca odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa 2020”.
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek PUM 2008-2010
Koordynator kształcenia teoretycznego i praktycznego kształcenia pielęgniarek studia pomostowe finansowane w ramach projektu UE.

Działalność organizacyjna

Członek komitetu organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny – interdyscyplinarne aspekty opieki”. Szczecin 14 – 15.05.2007.
Członek komitetu organizacyjnego II Międzynarodowego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny w praktyce medycyny rodzinnej” Jubileusz 20 – lecia Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej PAM w Szczecinie. 12 – 14.04.2006.
Członek komitetu organizacyjnego Członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej dla położnych „Współczesne trendy w pielęgniarstwie położniczym” Szczecin, 27.04.2006.
Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne w praktyce pielęgniarki rodzinnej”. Szczecin, 15.03.2007.
Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowo Szkoleniowej „Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zdrowia publicznego” 15 czerwca 2009 Szczecin
Członek komitetu organizacyjnego I Bałtyckiego Sympozjum Naukowo Szkoleniowe „ Zdrowie i Rodzina” 2-4 czerwca 2011
Członek komitetu organizacyjnego VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego, II Bałtyckie Sympozjum Naukowo Szkoleniowe: „Między Medycyną Kliniczną a Zdrowiem Publicznym”, 31.05. – 02.06.2012 r., Międzyzdroje.
Członek komitetu Naukowego i Organizacyjnego – Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Nauki o Zdrowiu – Badania. Edukacja. Współpraca”, połączonej z Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu. 22 – 23.03.2013 r.
Członek komitetu Naukowego i Organizacyjnego III Bałtyckiego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca.” Szczecin 10 – 12 kwietnia 2014.

Działalność na rzecz uczelni

Przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. wdrażania Procesu Bolońskiego w PUM
Członek Uczelnianej Komisji Programowej
Pełnomocnik Rektora ds. kierunku pielęgniarstwo
Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli
Członek Wydziałowej Komisji Dydaktyczno- Programowej

Nagrody i wyróżnienia

4 nagrody Naukowe Rektora PUM
8 Nagród Dydaktycznych Rektora PUM.

Odznaczenia

2008 rok – odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”,
2009 rok – „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Przejdź do góry