Dr med. Andrzej Szpakow

Dr med. Andrzej Szpakow

Dr med. Andrzej Szpakow (ANDREI SHPAKOU) urodził się 8 lutego 1962 r. na Syberii. Po ukończeniu w r. 1985 Wydziału Lekarskiego AM w Grodnie pracował jako asystent w katedrze Higieny i Ekologii AM w Grodnie. W roku 1991 w Sankt Petersburgu obronił pracę doktorską. W 1992 r. został przyjęty na stanowisko docenta katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji. Od 1999 r. pełni rolę zastępcy dziekana Wydziału WF d/s Nauki. W 2001 r. został kierownikiem katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji.

Praca naukowa dr med. Andrzeja Szpakowa dotyczy problemów higieny żywienia, medycyny profilaktycznej, sportowej i środowiskowej. Jest autorem około 150 opublikowanych prac naukowych i naukowo-metodycznych wydanych w Europie. Podstawowa tematyka pracy naukowej dr Andrzeja Szpakowa dotyczy wpływu różnych czynników na rozwój oraz stan zdrowia dzieci i młodzieży. Większość jego prac naukowych, opublikowanych na Białorusi, Rosji, w Polsce i innych krajach UE, dotyczy problemów higieny żywienia, oceny rozwoju fizycznego rożnych grup populacyjnych, medycyny profilaktycznej, sportowej i środowiskowej.

Jest organizatorem licznych konferencji międzynarodowych. Uczestniczył w następujących stażach naukowych:

  • w 2001 r. stypendysta Funduszu Królowej Jadwigi Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • w 2003 roku odbył staż naukowy w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie (Stypendium Naczelnej Izby Lekarskiej);
  • w latach 2007/2008 otrzymał stypendium im. Józefa Dietla Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • w 2011 roku otrzymał stypendium Kasy Mianowskiego na roczny staż naukowy na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W latach 2001-2008 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie. W latach 2003-2006 – sekretarz Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Dzięki nawiązanej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi uczestniczy we wspólnych badaniach naukowych z naukowcami z Zakładów Higieny UM w Poznaniu, UM w Białymstoku, UJ w Krakowie. Współpracuje z Fundacją Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy. W Fundacji pełni również rolę członka Rady Naukowej Jest członkiem rad naukowych kilku znanych czasopism w Polsce (Family Medicine and Primary Care Review, Progress In Health Sciences, Medycyna Środowiskowa, HYGEIA Public Health). Od 2011 roku jest zastępcą Redaktora Opolskiego czasopisma Puls Uczelni.

 Publikacje 2010-14

Publikacja Miejsce publikacji Współautorzy
Wskaźnik zróżnicowania produktów spożywczych jako odzwierciedlenie zwyczajów żywieniowych i związanych z dietą czynników ryzyka dla zdrowia dzieci 10-letnich (na przykładzie uczniów z Krasnojarska w Rosji, Grodna na Białorusi, Kaunas na Litwie i Szczecina Probl. Hig. Epidemiol. 2010, 91(2). – S.221-226 Klimatskaya L.G., Laskiene S.
Analiza dostępu do Internetu oraz zwyczaje żywieniowe w trakcie pracy z komputerem studentów z Białegostoku oraz z Grodna – porównawcze badania ankietowe Probl. Hig. Epidemiol. 2010, 91(3). – S.381-387 E. Kleszczewska, K. Łogwiniuk.
Analysis of quality of life of women in menopause period in Poland, Greece, Belarus and Belgium using MRS Scale. A multicenter study Advances in Medical Science. – Volume 55, Number 2 / December 2010. – p. 191-195. K Krajewska-Ferishah, E Krajewska-Kułak, S Terlikowski, H Wiktor, K Van Damme-Ostapowicz, A Chadzopulu, J Adraniotis.
Состояние и перспективы формирования ЗОЖ младших школьников из России, Беларуси,  и Евросоюза Новосибирск: Наука, 2011. – 188 с. Л.Г. Климацкая, С. Ласкене, А.М. Василовский.
Двигательная активность как фактор формирования здорового образа жизни студенческой молодёжи Сибирское медицинское обозрение. – № 1, 2011. – С.   61-67. Л.Г. Климацкая, С. Ласкене, Э. Коляжек, Э. Клещевска, Е.А. Мельникова
Badanie używania substancji psychoaktywnych oraz postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna Prob. Hig. Epidemiol. 2011, 92(4): 748-753. Kuczyński J., E. Kleszczewska.
Oszacowanie problemu palenia tytoniu i picia alkoholu oraz badanie postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna Przegląd Lekarski. – 2011, 68 (10): 866-871. J. Kuczyński, E. Kleszczewska, T. Popławski, K. Łogwiniuk.
Evaluation of threat of mobile phone – addition among Belarusian University students Prog Health Sci. –  2011, Vol 1, № 2. –  P. 34-38. A. Stryzhak, W. Prokopowicz.
Ciąże, porody i noworodki u kobiet poniżej 18 lat – studium socjomedyczne przypadków z Grodna na Białorusi Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 32-37. A. Szyszko-Perłowska, J. Lachowicz, E., K. Krajewska-Ferishah, J. Fiedorczuk
Nutritional status and food choices among first year medical students Central European Journal of Medicine, 2012: 7, N.3, P. 396-408. E. Kolarzyk, E. Kleszczewska, L. Klimackaya and S. Laskiene.
Allergic diseases and respiratory symptoms in urban and rural children in Grodno Region (Belarus) Pediatr Allergy Immunol 2012: 23: 339–346. G. Brozek, A. Stryzhak, T. Neviartovich & J. Zejda
Особенности потребления психоактивных веществ в студенческой среде (сравнительный анализ) Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія”. – 1(147).  2013. – C. 48-54. А.В. Козловский,  Т.А. Богуш.
Polish and Belarusian students’ attitudes toward other nations Prog Health Sci 2012. – Vol 2. – P-29-42. E. Krajewska-Kułak, A. Shpakau, W. Kułak, A. Kułak A., B. Okurowska-Zawada.
Badanie postaw prozdrowotnych wśród studentów uczelni z Suwałk, Białegostoku i Grodna – propozycją przygotowania wspólnego programu prozdrowotnego dla studentów ze ściany wschodniej Zastosowanie ergonomiki. – Wrocław, 2013. –  S.163-175. J. Kuczyński, E. Kleszczewska, K. Łogwiniuk.
Historia kiły i pomocy dermatologiczno – wenerologicznej w Grodnie Puls Uczelni. – 2013. – N6. –  S.11-15. D. Khvorik, А Kudrawiec, Т. Szinkowicz
Распространенность бронхиальной астмы у детей и их родителей в гродненском регионе Актуальнi питання педiатрii, акушерства та гiнекологii. – 1 (11) 2013. – С. 53-58
Причины избыточного веса и ожирения среди студентов вузов Сибирский вестник специального образования. –  № 2(10). –  2013. – с. 100-115. Э. Коляжик, Л.Г. Климацкая.
Przedmiot fakultatywny dla studentów wydziału wychowania fizycznego: „podstawy nutricjologii sportowej Puls Uczelni. – N7, 2. – 2013. – S.30-33.
Actual aspects of treatment and rehabilitation of athletes with back pain Journal of  Physical Medicine & Rehabilitation 24.4.2013 2013 .- Vol.1. – № 3 A. Dmitrijew.
Znaczenie dobrych praktyk w transgranicznych działaniach prozdrowotnych uczelni z Grodna i Suwałk Przeglad Lekarski. – 2013/70/10. – S.831-835. E. Kleszczewska.
Działania regionalne oraz transgraniczne promujące i wspierające program prozdrowotne Nowe elementy otoczenia społeczności lokalnych. – Tom. 2. Zmiany w rozwoju regionalnym i funkcjonowaniu wschodniego pogranicza Polski. – praca zbiorowa pod. Red. A. Maksimczuka i I. Przychockiej. – Suwalki, 2012. S.59-73. J. Kuczynski, E. Kleszczewska
Problematic mobile phone using among the Polish and Belarusian University students, a comparative study. Prog Health Sci 2012, Vol 2 , No1 :  45-50 Krajewska-Kułak E., Kułak W., Stryzhak A. Prokopowicz W., Marcinkowski J.T.
Poziom spożycia alkoholu i palenia tytoniu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Problemy Higieny I epidemiologii/ – 2013, 94(4): 757-761 D. Kurpas, B. Mroczek, D. Bielska
Belarus Ukraine Poland Asthma Study (BUPAS) – Prevalence of asthma, respiratory symptoms and allergic diseases in children ERS Annual Congress, Vienna 2012. – P.855. Brozek G., Zejda J., Fedortsiv O., Strizhak A.
Epidemiologia chorób alergicznych w Grodnie. Wyniki populacyjnego badania kwestionariuszowego 9 Akademia dermatologii i alergologii. – Słupsk-Ustka 7-10.02.2013. – S.56-58.
Характерные травмы в хоккее с шайбой с учетом стиля тренировочного процесса (на примере команды высшей лиги) Materiały Międzynarodowej konferencji naukowo szkoleniowej „Edukacja, nauka i przedsiębiorczość w ochronie zdrowia „Postępowanie z chorymi urazowymi: aspekt ratowniczy, chirurgiczny, pielęgnacyjny i profilaktyczny”, Suwałki 17.01.2013. – S.22-24. И.Т. Конон, Л.С. Василеня, А.И. Миронович.
Лимитирующие факторы образа жизни четвероклассников и управление здоровьем детей Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2013. № 2 (24). С. 56-62 Л.Г. Климацкая, С. Ласкене.
Питание и потребление психоактивных веществ как предпосылки активизации валеологического образования  студентов Приграничья Здоровье человека – 7 : Материалы VII Международного научного  конгресса валеологов / под ред. В.В. Колбанова. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2014. – С. 248 с. – С.160-163. Э. Клещевска, Т. Клещевски, А. Шпаков, О. Бойко, О. Агиевец, М. Андрыщик.
Antioxidants in diet of students from Poland, Belarus, Russia and Lithuania Здоровье человека – 7 : Материалы VII Международного научного  конгресса валеологов / под ред. В.В. Колбанова. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2014. – С. 248 с. – С.168-172. E. Kolarzyk, E. Kleszczewska, L. Klimaсkaya, S. Laskiene
Sposób żywienia i stan odżywienia dziewcząt wyczynowo uprawiających piłkę nożną Puls Uczelni 2014, 8, 1. – S. 7-12 W. Burblis, O. Pawluc, A. Obielewski.

Przejdź do góry