prof. dr hab Andrzej Wojtczak

prof. dr hab Andrzej Wojtczak

Profesor Andrzej Wojtczak urodził się w dniu 11 grudnia 1933 w miejscowości Bielsko-Biała w województwie katowickim.  Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1955 roku otrzymując dyplom lekarza z wyróżnieniem. Od razu podjął  pracę asystenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu w której pracował już jako wolontariusz  od  IV roku studiów. Równocześnie pracował jako asystent w Instytucie Balneoklimatycznym w Poznaniu.  W 1958 r. otrzymał roczne stypendium Fundacji Rockefellera w Sekcji Chemii Klinicznej i Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego Pensylwanii w Filadelfii. Tu prowadził badania nad czynnością nerek, uczestniczył wprowadzeniu  dializ  pozaustrojowych i w zespole ds. transplantacji nerek.  Z tego okresu pochodzą  prace na temat funkcji nefronu opublikowane w piśmiennictwie amerykańskim.

W 1961 uzyskał specjalizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, a w roku 1962 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „ Znaczenie kliniczne oceny zaburzeń równowagi kwasowo -zasadowej” oraz mianowany został na stanowisko adiunkta Kliniki,  W latach 1965- 66 na zaproszenie Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii jest zatrudnionym jako pracownik naukowy w Sekcji Nefrologii  i  Chemii Klinicznej zajmując się badaniami z zakresu nefrologii klinicznej i eksperymentalnej. Po powrocie do kraju kontynuuje badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych.

W roku 1966 Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu na podstawie rozprawy „Zapalenie odmiedniczkowe nerek w świetle badań czynnościowych „ nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1967 r. objął stanowisko docenta etatowego w Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu, kierując oddziałem nefrologii. W roku 1969 mianowany został Kierownikiem  Kliniki Nefrologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu..  W 1970 przebywał na stypendium British Council w Szpitalu Uniwersyteckim Hammersmith w Londynie. W 1972 roku Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych.

W styczniu 1971 powołany został na stanowisko Dyrektora Departamentu Szkolnictwa i Nauki w Ministerstwie Zdrowia I Opieki Społeczne, które pełnił do września 1978 roku.

Równocześnie z pracą w Ministerstwie  od września 1972 roku kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych w Instytucie Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie. Był opiekunek pracy habilitacyjnej i promotorem doktoratu. W latach 1975 -78 był organizatorem Kliniki Nefrologii i Ośrodka Dializ w Akademii Medycznej w Lublinie.

Jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia uczestniczył w corocznych posiedzeniach Komitetu Regionalnego ŚOZ w Kopenhadze oraz corocznych Światowych Zgromadzeniach Zdrowia w Genewie. W 1976 roku z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia dokonał oceny jakości kształcenia  w Szkole Medycznej w Ułan Bator w Mongolii i zaproponował odpowiednie zmiany.  We wrześniu 1978 r. został zatrudniony na stanowisku dyrektora w Europejskim Biurze Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze w którym pracował do grudnia 1986 roku.. Do roku 1982 był Dyrektorem  d.s. nauki i kształcenia kadr medycznych, W zakresie jego obowiązków oprócz kształcenia kadr medycznych i pielęgniarskich, było nadzorowanie bardzo aktywnego Regionalnego Programu Stypendialnego oraz pracy Komitetu Doradczego ds. Nauki Biura Regionalnego.  W roku 1984 został mianowany Dyrektorem  d.s. polityki i systemów zdrowia, nauki i kształcenia medycznego koordynując prace 11 jednostek organizacyjnych. Równocześnie był Koordynatorem programów współpracy Biura Regionalnego z Towarzystwem Kształcenia Medycznego w Europie (AMEE), Towarzystwem Dziekanów Szkol Medycznych w Europie (AMDE), Towarzystwem Szkół Zdrowia Publicznego w Europie (ASPHER), Europejskim Towarzystwem Zarządzania Opieką Zdrowotną (EMHA) będąc członkiem ich Komitetów Wykonawczych. Współuczestniczył w opracowaniu pierwszego europejskiego programu kształcenia personelu zdrowia publicznego. Nadzorował również programy współpracy z krajami członkowskimi Regionu Europejskiego.  Brał tez  udział jako przewodniczący  jednej z grup roboczych w opracowaniu Europejskich Celów „Strategii Zdrowie dla Wszystkich do roku 2000”.

W grudniu 1986 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został wezwany do kraju gdzie po powrocie został kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Problemów Zdrowia w CMKP w Warszawie. W styczniu 1989 roku został powołany na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej oraz na Współprzewodniczącego „ Podstolika Zdrowie” w obradach Okrągłego Stołu. W powołanym w 1989 r. Rządzie Premiera Mazowieckiego był Wiceministrem  Zdrowia aż do upadku Rządu w 1991 roku.

W 1991 r. został  Dziekanem Studium Medycyny Społecznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a następnie Dyrektorem zorganizowanej przez niego Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej CMKP.  Od 1992 był członkiem, a w latach 1994-96 Wice-Przewodniczącym Komitetu Społecznych Aspektów Medycyny Polskiej Akademii Nauk. W latach 1988-95 pełnił funkcję Wice-Prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. W latach 1993-1995 był członkiem Komitetu Doradczego Prezydenta RP Lecha Wałęsy ds. Opieki Zdrowotnej. W latach 1994–96 pełnił funkcję Wice-Przewodniczącego Krajowej Rady Konsultantów Medycznych przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Zespołu Konsultanta Krajowego z zakresu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. W roku 1993 został przyjęty na członka Naukowego Towarzystwa Warszawy. W latach 1986-95 był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Journal of Public Health Policy”, Vermont, USA. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (1992-96) i  Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (1994-96).

Jako członek założyciel Europejskiego Towarzystwa Edukacji Medycznej (AMEE) od roku 1972 uczestniczy w jego pracach jako członek Komitetu Wykonawczego, a w latach 1993-1997 był jego Prezydentem. Od roku 2009 jest Przewodniczącym Komitetu Selekcyjnego tego Towarzystwa.  .

W latach 1991 do 1995 jako delegat Ministerstwa Zdrowia uczestniczył w corocznych sesjach  Europejskiego Komitetu Regionalnego oraz Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie.

W 1995 roku został wybrany na Przewodniczącego Komitetu -B Zgromadzenia Ogólnego. Był tez jednym z trzech kandydatów, zatwierdzonych przez Komitet Selekcyjny ŚOZ, na stanowisko Dyrektora Biura Regionalnego w Kopenhadze. W latach 1993 – 96 jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia był członkiem  i Wice-Przewodniczącym Komitetu  ds. Zdrowia,  Rady Europy w Strassburgu.

W roku 1995 przyjął propozycję pracy w Biurze Genewskim Światowej Organizacji Zdrowia z obowiązkami organizatora i dyrektora wykonawczego Centrum Badań nad Zdrowiem ŚOZ a zlokalizowanym w Kobe w Japonii. Centrum prowadzi badania nad zdrowiem ludzi aglomeracji  miejskich. Stanowisko dyrektora Centrum pełnił do 1999  roku do przejścia na emeryturę.  Jako Dyrektor Centrum SOZ w Kobe aktywnie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komitetu Wykonawczego,  Zgromadzeniach Ogólnych Organizacji i Komitetach Doradczych ŚOZ. .

W latach 1999-2002 był Profesorem Wizytującym w Szkole Polityki Społecznej Uniwersytetu Kwansei Gakuin w Sanda -Kobe w Japonii, gdzie prowadził zajęcia z zakresu międzynarodowej polityki zdrowotnej i problemów zdrowia publicznego.

Od roku 1999 d0 2005 pełnił funkcję Dyrektora zorganizowanego przez niego Instytutu Międzynarodowych Problemów Kształcenia Medycznej w Nowym Jorku. Zadanie to powierzył mu Zarząd Fundacji d.s. Medycznych w Chinach w Nowym Jorku (dawniej agenda Fundacji Rockefellera). Opracowane w Instytucie globalne standardy kształcenia medycznego (GMER) oraz narzędzia ich oceny były podstawą egzaminu końcowego studiów medycznych w 8 Uni- wersytetach Medycznych w Chinach i zapoczątkowały reformę kształcenia medycznego. Zostały zaadaptowane w szeregu krajów Azji i Europy.

W latach 2006-2009 był przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w Wysokiego Szczebla Komisji Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej i dotyczyły spraw rozwoju zdrowia publicznego w krajach członkowskich. W latach 2005-2012 uczestniczył w programie finansowanym przez Unię Europejską „MEDINE” zajmującego sie kształcenia medycznym oraz wdrażaniem procesu Bolońskiego w krajach Unii.

W 2006 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach (obecnie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach)  na stanowisku Profesora Zdrowia Publicznego, gdzie nadal pracuje. Wykłada również w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie. Jest  Przewodniczącym Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, od 2008.  Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie  od 2011r.  Członek  Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie od 2011r.

Dorobek naukowy i dydaktyczny obejmuje ponad 500 prac badawczych, artykułów naukowych i popularyzatorskich,  rozdziałów w książkach oraz prezentacji na Konferencjach Międzynarodowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach. Jest autorem pierwszego w Polsce „Przewodnika po terapii wodno-elektrolitowej”. INLEK. Lublin 1964, i „Vademecum po terapii wodno-elektrolitowej. PZWL, Warszawa 1974.  Redaktor Naczelny podręcznika „Choroby Wewnętrzne” (3 tomy) I wyd. PZWL 1980-83 oraz II wydania unowocześnionego (3 tomy)  PZWL, Warszawa 1995, oraz autor podręcznika „Zdrowie Publiczne wyzwaniem systemów zdrowia w XXI wieku” PZWL, Warszawa 2009

Za zasługi w rozwoju Europejskiego Towarzystwa Zarządzania Opieką Zdrowotną  (EHMA) oraz Europejskiego Towarzystwa Szkół Medycznych (AMSE) został ich Członkiem Honorowym.  Otrzymał Dyplom Honorowy Polskiego Przymierza Medycznego w Chicago (Polish Medical Alliance).  Jest członkiem korespondentem Królewskiej Akademii Medycyny Katalonii.  Został odznaczony Medalem im. Antonio Gallego za osiągnięcia w dziedzinie międzynarodowego kształcenia medycznego (2010) oraz Dożywotnim Członkostwem Europejskiego Towarzystwa Edukacji Medycznej za zasługi dla jego rozwoju.

Za zasługi dla rozwoju nauki, kształcenia medycznego i zdrowia publicznego został odznaczony kolejno  Złotym Krzyżem  Zasługi,  Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i ostatnio  przez Prezydenta RP w 2012 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada też Odznakę przyznaną przez Ministra Zdrowia „Zasłużonego dla Ochrony Zdrowia”.

 

Spis Ostatnich 75 Publikacji            

 1. Wojtczak, A. (1986) Światowa Organizacja Zdrowia: założenia organizacyjne i polityka;  Problemy Medycyny Społecznej – zeszyt 16,  P.T.M.S Warszawa str. 39-52
 2. Wojtczak, A., (1986), the Regional Policy of Health in Europe and its Implication for the National Health Development; Proceedings of VII Session of Moscow Courses for Public Health Administrators. Varna, 1986 pp.7-10
 3. Wojtczak, A., (1988), Polish System of Postgraduate Education with Focus on Continuing Medical Education for Primary Medical Care; World Health Organization, Geneva 1988
 4. Wojtczak, (1988) A. Salut a Europa: canvis de conceptes i perspectives. Salut Catalunya Vol. 2, (3) pp. 100-106
 5. Wojtczak, A. (1988) Proponowane kierunki zmian w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne, Vol.99 (5) str. 225-236
 6. Eskin, F., Kroger, E., Wojtczak, A. (1989), The European Master of Public Health – Proposals for European Standard in HFA-Based Public Health Training; European Association of School of Public Health 1989.
 7. European Master of Public Health; Proposals for European standards in HFA-based Postgraduate Public Health Training. Document prepared by Joint Commission of WHO /ASPHER with A. Wojtczak as its member, WHO Regional Office, Copenhagen 1989
 8. Wojtczak, A. (1989), Health care needs in the next 20 years. Proceedings of the Conferen- ce of Danish Hospital Research Institute, Copenhagen pp. 4-14
 9. Wojtczak, A. (1989), Zdrowie, praktyka i nauki medyczne w swietle strategii „Zdrowie dla Wszystkich”, Nowiny Lekarskie, Poznan str 23-33
 10. Wojtczak, A.(1990) Problemy Zdrowotne Europy jako Wyznacznik Kierunków Nowej Polityki Ochrony Zdrowia;  Instytut Geografii i Organizacji Przestrzennej Polskiej Akademii Nauk; Materiały Konferencyjne No 3, PAN, Warszawa, 1990 str. 39-51
 11. Reforma Opieki Zdrowotnej: Propozycje – Dokument opracowany przez Komisje ds. Reformy Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej pod kierownictwem Andrzeja Wojtczaka i  Zofii Kuratowskiej, Listopad 1989;  
 12. Narodowy Program Zdrowia (1990), Założenia Polityki Zdrowotnej Państwa; Doku- ment opracowany przez Międzyresortowy Komitet pod kierownictwem Wiceministra Profesora Andrzeja Wojtczaka i zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 19 listopada 1990
 13. Wojtczak A. (1992), Ochrona Zdrowia w Obliczu Zagrozen Cywilizacyj nych na Przelomie XX i XXI wieku w Polska;  w publikacji Oblicze Współ czesnych Wyzwań Cywilizacyjnych, Polska Akademia Nauk 1992 str.
 14. Wojtczak A.(1993), The Health Care System in Poland: transition towards a free market economy. Gastroenterology International, Vol.6, (3)
 15. Wojtczak A. (1994), Medical Education in Poland; chapter in „International Handbook of Medical Education, Editors: Sajid A.W, McGuire C.H, Veach R.M, Azis L. R, Gunzburger L.K, Greenwood Press, Westport CT & London, pp. 349-358
 16. Antoszkiewicz, J., Wojtczak A. (1995), Towards more effective cooperation of the experts from Western and Eastern Europe: New concept of professional tandems. Entreprendre & Former, Paris 1995
 17. Wojtczak, A., (1997) Prospective of WHO Kobe Research Center; Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine Vol. 22, (5) pp.183-9,
 18. Wojtczak A., (1998), Health, Disease and Society in View of WHO (World Health Organization) Health Policy. The Japanese Journal of Clinical Pathology, Vol.46, No.3, pp. 203-10,
 19. Wojtczak A.,(1998) WHO Philosophy: A Half-Century Development. Opus Honorarium to Professor B. Paccagnella, Studii Paduani Universitas, pp.19-29, pod redakcja PaoloDe Pierre, ISBN 8887204-03-9
 20. Wojtczak, A., (1998). Ageing of the World: a Challenge to Health System in 21st Century; in Conference Papers of the Third Annual Summit on International Managed Care Trends, Miami Beach, Florida, Dec. 9-12,
 21. Wojtczak A. (1998). Health, Disease and Society in View of WHO Health Policy; Japan Journal of Clinical Pathology, Vol.46, (3) pp. 203-10,
 22. Wojtczak, A., Akazawa, S., Sekikawa, A., (1998) Internet and International Health Policy; Public Health, vol. 112, (4) pp. 273-4
 23. Wojtczak A. (1999) Widziane z oddali, PULS nr. 60, rok XI,  pp. 1-3
 24. Wojtczak, A., Schwarz M. R., (2000), Minimum Essential Requirements and Standards in Medical Education; Medical Teacher Vol. 22,(6), pp. 555-59,
 25. Wojtczak, A.,(2000), The Concept, Evolution and Present Problems of Managed Care in the United States; The E-Journal of Public Health Education No 2, pp.70-81
 26. Wojtczak A, (2000) Networking – A Tool in Global Health Research, Internet Journal of Public Health Education No 2, pp. 35-51
 27. Wojtczak, A., (2000), O reformie Opieki Zdrowotnej w Polsce Refleksji Kilka;  PULS Rok XI, Nr 66/67, pp. 1-5
 28. Wojtczak A, (2000), Networking – A Tool in Global Health Research in Report on A Conference on Healthcare in Information Age, National and International Challenges from the G8 Global Healthcare Application Project (GHAP), Berlin 4-5 May, Germany
 29. Wojtczak, A., (2000) The relationship Between Rural Aging and the Development of Society. First International Conference on Rural Aging: A Global Challenge (Session Moderator), Charleston, West Virginia, June 7-11, 2000
 30. Wojtczak, A., (2000) Networking – A Tool in Global Health Research, The E-Journal of Public Health Education No 2, pp. 35-51
 31. Wojtczak A, Schwarz MR. (2001) International Standards in Medical Education: what they are, and do we need them? Presented at the AMEE Conference, September 2-5, Berlin, Germany
 32. Schwarz, R. M., Wojtczak, A., (2002), Global Minimum Essential Requirements: a road towards competence-oriented medical education; Medical Teacher, Vol.24, (2), pp.125-129,
 33. Wojtczak A, (2002),  Health Care System; chapter in Encyclopedia of Life Support Systems, (EOLSS) Oxford, UK,  (http://www.eolss.net)
 34. The Core Committee of the Institute for International Medical Education (2002) Global minimum essential requirements in medical education, (Co-author),  Medical Teacher, Vol.24, (2), pp.131-136
 35. Wojtczak, A., (2002) Invited Panelist in the Session on the Global Initiatives during the  Annual Meeting of the Board of Trustees of National Board of Medical Examiners – Refining Future Needs and Opportunities in the Health Professions, Philadelphia, USA,  March 14-15,       
 36. Wojtczak, A., (2002) The China Medical Board Educational Project; The International Ottawa Conference, Ottawa, Canada July 13-16,
 37. Schwarz M.R., Wojtczak A., Dunn M., Stern D., Yao Tai, (2002) Global Minimum Essential Requirements for the Doctor of the 21st Century; at the AMEE International Conference, Lisbon, Portugal August 29- Sept 1, 2002  
 38. Wojtczak Andrzej (2002), New Challenge for Medical Schools: Graduates’ outcome competences in health leadership, International Summit of Private-Public Sector Cooperation, Bal Harbor, Florida, December 8-11, Conference Materials;
 39. Wojtczak, A., (2003), Medical Professionalism in Time of Globalization; International Conference of the World Federation for Medical Education Copenhagen, Denmark, March 15-19, 2003
 40. Stern T.D., Wojtczak A., Schwarz M.R., (2003), The assessment of global minimum essential requirements for medical education, Medical Teacher 25 (6), 1-7,
 41. Wojtczak A., Schwarz MR., (2003) Global Minimum Essential Requirements: road to competence-oriented assessment of medical education programs, Educacion Medica 6, (3) 13-14, Barcelona, Spain
 42. Wojtczak, A., (2003) Glossary of Medical Education Terms; Occasional Paper No 3, Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2003, also at http://www.iime.org
 43. Wojtczak A. (2003), Leadership Development: Prerequisite for success ful Public-Private Partnership; New Challenges for Medical School Graduates outcome competencies in health leadership. World Hospitals and Health Services Vol. 39 (1) pp.27-30
 44. Wojtczak Andrzej (2003), Medical Professionalism in Time of Globalization; The International Summit of the World Federation for Medical Education, Copenhagen, March 15-19,
 45. Wojtczak, A., (2003), Glosario de Terminus de Educacion Medica; Educacion Medica (6) 2:21-49
 46. Schwarz, M.R., Wojtczak, A., Zhou, T., (2004), Medical Education in China’s Leading Medical Schools; Medical Teacher, Vol. 26 (3): 215-222
 47. Wojtczak A. (2005) Health policies versus Public Policies, chapter in Understanding the Global Dimension of Health ed. Gunn W. & others, Springer, New York pp. 85-102
 48. Stern D.T., Friedman Ben-David, M., De Champlain, A., Hodges, B., Wojtczak, A., Schwarz, M.R., (2005) Ensuring global standards for medical graduates: a pilot study of international standards setting; Medical Teacher 27 (3), 1-7
 49. Wojtczak, A., Schwarz, M.R., Stern, D.T., (2005) The Implementation of Phase I and II of the IIME Project July 1999- June 2005, Final Report, Institute for International Medical Education, New York 2005
 50. Stern D.T., Friedman Ben-David, M., Norcini, J., Wojtczak, A., Schwarz, M.R., (2006) Setting International School-level Outcome Standards; Medical Education, 40, pp 166 – 172,
 51. Schwarz, M.R., Wojtczak, A., Stern, D.T., The outcomes of global minimum essential requirements (GMER) pilot implementation in China Journal of American Medical Association (JAMA) (submitted to publication)
 52. Wojtczak A., (2005) Health Policies versus Public Policies; rozdział w książce  ‘Understanding the Global Dimension of Health’ edited by S.W.A. Gunn, and others, Springer, New York, pp.85-103
 53. Schwarz, M.R., Wojtczak, A., Stern, D.S. (2005) Impact of the Pilot Assessment of the Global Essential Competencies of Medical Graduates in China. Association for Medical Education in Europe (AMEE), Program and Abstracts, August 30 – September 3, Amsterdam, The Netherlands.
 54. Schwarz M.R., Wojtczak A., Stern D., (2007); The outcomes of global minimum essential requirements (GMER) pilot implementation in China. Medical Teacher, Vol. 29, No 7, pp 699-705,   
 55. Wojtczak, A., Schwarz, M.R., Stern, D.T., (2005) The Implementation of Phase I and II of the IIME Project July 1999 – June 2005, Final Report, Institute for International Medical Education, New York,
 56. Wojtczak A.,(2006) Where is medical education going? Thoughts on a margin of the AMEE Amsterdam Conference, Educacion Medica Internacional, Vol. 9, No 1, pp 40-41,
 57. Wojtczak A.,(2006) Medical Education in Globalizing World, Education Medica Internacional Vol. 9, No 2, pp 98-99,
 58. Wojtczak A., (2006); Medical Professionalism –a global headache; Educacion Medica Internacional, Vol. 9, No 3, pp 144-45,
 59. Wojtczak A., (2006); The role of the Basic Medical Education in preparation for the Continuous Professional Development, Educacion Medica Internacional Vol. 9, No 4, pp 148-158,
 60. Wojtczak A.,(2006); The Dragon is Awaking; Part I Modern History of medical Education in China,  Educacion Medica Internacional Vol. 9, No 4 B, pp 245-6,
 61. Wojtczak A. (2006), ‘Jesteśmy na Rozdrożu’  Wywiad do Forum Farmaceutyczne No 4,  str. 4 – 6,
 62. Wojtczak A., (2007) The Dragon is Awaking; Part II Recent reforms of medical education in China, Educacion Medica International Vol. 10, No 1, pp 63-64,
 63. Wojtczak A., (2008); Outcome-based medical education. I. Basic principles and advantages. Educacion Medica Vol. 11, (1) pp 43-44;
 64. Wojtczak A., (2008); Outcome-based medical education. II. Basic principles and advantages.  Educacion Medica Vol. 12, (2) pp 105-7’
 65. Wojtczak A. (2009); Some reflections on the AMEE Annual Conferences; Educacion Medica Vol. 12 (1) pp 55-57
 66. Wojtczak A. (2009; Some challenges in the clinical teaching’, Educacion Medica Vol. 12, (3) pp 195-7;
 67. Wojtczak A. (2009); The Association for Medical Education in Europe (AMEE)
 68. Malaga Annual Conference – what’s new? Educacion Medica Vol. 12, (4) pp 257-9,
 69. Wojtczak A., (2009) Kierunki reformy opieki zdrowotnej w świetle uzgodnień “Podstolika Zdrowie” Obrad Okrągłego Stołu (w XX rocznicę obrad Okrągłego Stołu)  Prawo i Medycyna, 1/2009 (34 vol. 11) str. 23-33
 70. Wojtczak A. Globalizacja – wyzwania i zagrożenia dla zdrowia, rozdział w publikacji Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie 2011 str. 63 – 71
 71. Wojtczak A., Public Health Systems in Today’s World; chapter in Encyclopedia of Life Support (EOLSS) Oxford, UK,
 72. Wojtczak A., Glossary of Medical Education Term. AMEE Occasional Paper    No 3, International Association for Medical Education (AMEE), Tay Park House, Dundee, Scotland
 73. Wojtczak A., „Zdrowie Publiczne wyzwaniem systemów opieki zdrowotnej XXI wieku” PZWL, Warszawa 2009 – podręcznik dla studentów i specjalizujących się w zdrowiu publicznym.
 74. Podręcznik „Choroby Wewnętrzne” (3 tomy) pod redakcją Andrzeja Wojtczaka,  Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1995,
 75. Wojtczak A., Public Health Systems in Today’s World; chapter in Encyclopedia of Life Support (EOLSS) Oxford, UK,

 

Przejdź do góry