prof. dr hab. Maria Laszczyńska

prof. dr hab. Maria Laszczyńska

Prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska jest absolwentką biologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę na stopień doktora nauk przyrodniczych pt. „Wpływ insektycydów płynnych: Foschloru-50 i Metoxu-30 na nerki zwierząt laboratoryjnych w ostrym i przewlekłym doświadczeniu” obroniła w 1979 r. Pracę habilitacyjną  pt. „Struktura i funkcja jądra i narządów dodatkowych w doświadczalnej hiperprolaktynemii wywołanej metoklopramidem” obroniła w Pomorskiej Akademi Medycznej w Szczecinie w 1997 r., uzyskując stopień dr hab. n. med. w zakresie biologii medycznej. W roku 2009 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta RP. W roku 2010 uzyskala specjalizację ze Zdrowia Publicznego. Stanowisko profesora zwyczajnego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym  w Szczecinie otrzymała w 2013 r.

Dorobek naukowy prof. Marii Laszczyńskiej obejmuje 88 publikacji oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz czasopismach polskich (Histol. Histopathol., Int. J. Environ. Res. Public Health., Biotech. Histochem., Eur. J. Oral Sci., J. Ovarian Res., Am. J. Reprod. Immunol., Acta Bioch. Pol., Gynecol. Endocrinol., Reprod. Biol., Folia Histochem. Cytobiol, Magnes. Res., Andrologia, Kidney International) oraz 23 prace poglądowe opublikowane w recenzowanych czasopismach i rozdziałach w książkach. Autorka 157 doniesień zjazdowych polskich i zagranicznych.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej to prace związane z histologią, fizjologią, endokrynologią, genetyką i patologią męskiego i żeńskiego układu płciowego człowieka i zwierząt,  jak również badania dotyczące wybranych tematów Zdrowia Publicznego.

Prof. Maria Laszczyńska swoją działalność  naukową i zawodową związała z Pomorską Akademią Medyczną, po zmianie nazwy, z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Sczecinie.

Zatrudnienie

1974 – 1976   Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, PAM, asystent

1976 – 1979   Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, PAM, st. asystent

1979 – 2005   Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, PAM, adiunkt

2005 – 2007   Samodzielna Pracownia Embriologii PAM, adiunkt – kierownik

2007 – 2012   Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju PAM, prof.  nadzw.

PAM –  kierownik

2012 – 2014  Zakład   Histologii i Biologii Rozwoju PAM, PUM prof. nadzw. – kierownik

2014 – Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, prof. zw. PUM – kierownik

Obecnie zajmowane stanowisko

Kierownik  Katedry i Zakładu Histologii i Biologii Rozwoju  PUM w Szczecinie

Odbyte staże zagraniczne

 1. Badania histoenzymatyczne w przeszczepach nerek” (staż naukowy). Transplantation Laboratory University of Helsinki, Helsinki, Finlandia, 1985 r.
 2. Semen Analysis” (postgraduate course). The VIth International Congress of Andrology in Salzburg (Austria), 1997 r.
 3. XIII International Workshop on the Development and Function of the Reproductive Organs” (kurs doskonalący). Copenhagen, Denmark, 2004 r.

Dorobek naukowy

Publikacje oryginalne w recenzowanych czasopismach (najważniejsze z ostatnich 10 lat)

 1. Grabowska M., Sluczanowska-Głabowska S., Kram A., Teresiński L., Piasecka M., Podhorska-Okołów M., Rotter I., Kędzierska K., Sporniak-Tutak K., Ciechanowski K., Laszczyńska M. The influence of immunosuppressants on the morphology, proliferating cel nuclear antygen (PCNA) and apoptosis in the rat ventral prostate. Histol. Histopathol. 2015: DOI: 10.14670HH-11-606.
 2. Rył A., Rotter I., Slojewski M., Jędrzychowska A., Marcinkowska Z., Grabowska M., Laszczyńska M. Can metabolic disorders in aging men contribute to prostatic hperplasia eligible for transurethral resection of the prostate (TURP)? J. Environ. Res.Public Health. 2015: 12, 3327-3342.
 3. Kołodziejczyk L., Laszczyńska M., Masiuk M., Grabowska M., Skrzydlewska E. Immunoexpression of intermediate filaments and morphological changes in the liver and bile duct of rats infected with Fasciola hepatica. Histochem. 2015: DOI: 10.3109/10520295.2015.1021712
 4. Rotter I., Kosik-Bogacka D., Dołęgowska B., Safranow K., Lubkowska A., Laszczyńska M. Relations hip between the concentrations of heavy metals and bioelements in aging men with metabolic syndrome. J. Environ. Res.Public Health. 2015: 12, 3944-3961.
 5. Rumianowski B., Rotter I., Brodowska A., Adler G., Kowalski J., Karakiewicz B., Laszczyńska M. Einfluss ausgewählter reproduktionsfaktoren sowie des rauchens auf das alter bei eintreten der menopause. Influence of selected reproductive factors and smoking on age at menopause. Gesundheitswesen. 2015 : DOI: 10.1055/s-0034-1396847.
 6. Droździk, Wajda A., Łapczuk J., Laszczyńska M. Expression and functional regulation of the nuclear receptors AHR, PXR, and CAR, and the transcription factor Nrf2 in rat parotid gland. Eur. J. Oral Sci. 2014 : 122, 259-264.
 7. Brodowska, Brodowski J.,Laszczyńska M., Rumianowski B., Słuczanowska-Głąbowska S., Rotter I., Starczewski A., Ratajczak M.Z. Immunoexpression of aromatase cytochrome P450 and 17â-hydroxysteroid dehydrogenase in women’s ovaries after menopause. J. Ovarian Res. 2014 : 7, 52, 7s.
 8. Michałek, Laszczyńska M., Ciechanowicz A.K., Herosimczyk A., Rotter I., Oganowska M., Lepczyński A., Dratwa-Chałupnik A. Immunohistochemical identification of aquaporin 2 in the kidneys of young beef cattle. Biotech. Histochem. 2014 : 89, 242-247.
 9. CiechanowiczK., Ożgo M., Stański Ł.R., Herosimczyk A., Piotrowska A., Szymeczko R., Laszczyńska M., Skrzypczak W.F. Mapping of polar forc renal cortex proteins using two-dimensional gel electrophoresis and mass spectometry – a preliminary study. Pol. J. Vet. Sci. 2014 : 17, 231-237.
 10. Piasecka M., Frączek, Gączarzewicz D., Gill K., Szumała-Kąkol A., Kazienko A., Laszczyńska M., Lenart S., Beutin L., Kurpisz M. Novel morphological findings of human sperm removal by leukocytes in in vivo and in vitro conditions: preliminary study. Am. J. Reprod. Immunol. 2014 : 72, 348-358.
 11. Grymuła, Piotrowska K., Słuczanowska-Głąbowska S., Mierzejewska K., Tarnowski M, Tkacz M., Poniewierska-Baran A., Pędziwiatr D., Suszyńska E., Laszczyńska M., Ratajczak M.Z. Positive effects of prolonged caloric restriction on the population of very small embryonic-like stem cells – hematopoietic and ovarian implications. J. Ovarian Res. 2014 : 7, 68, 9s.
 12. Arendt, Laszczyńska M., Bażydło M., Kotwas A., Karakiewicz B. Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn po 40 roku życia. Estimation of health behavior in men aged over 40 years. Probl. Hig. Epid. 2014 : 95, 659-666.
 13. Rotter, Kemicer-Chmielewska E., Lipa P., Kotwas A., Anna Jurczak A., Laszczyńska M., Karakiewicz B. Assesment of psychosocial work conditions of nurses at selected hospital wards.=Ocena psychospołecznych warunków pracy pielęgniarek na wybranych oddziałach szpitalnych. Med. Pr. 2014 : 65, 173-179.
 14. Rył A., Rotter I., Grabowska M., Słojewski M., Laszczyńska M. The impact of BMI and other sociodemographic factors on the intensification of prostatic hyperplasia symptoms in the group of affected patients. Wpływ wskaźnika BMI i innych czynników socjodemograficznych u pacjentów z rozrostem prostaty na nasilenie objawów towarzyszących rozrostowi tego gruczołu. Publ. Health Nurs. Med. Rescure. 2014 : 3, 70-75.
 15. Słuczanowska-Głąbowska S., Laszczyńska M., Piotrowska K., Grabowska M., Głąbowski W., Ratajczak M.Z. Does a growth hormone (GH) receptor blockade delay organism ageing processes? = Czy zablokowanie receptora dla hormone wzrostu (GH) opóźnia procesy starzenia się organizmu? Publ. Health Nurs. Med. Rescure. 2014 : 4, 70-76.
 16. Grabowska M., Słuczanowska – Głąbowska S., Rył A., Piasecka M., Laszczyńska M. The impact of selected immunosuppressive drugs: rapamycin, cyclosporine A and prednisone on immunolocalization and immunoexpression of cytoceratyne in prostate gland – experimental model. = Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych Rapamycyny, Cyklosporyny A i Encortonu na immunolokalizację I immunoekspresję cytokeratyny w prostacie – model doświadczalny. Publ. Health Nurs. Med. Rescure. 2014 : 4, 77-82.
 17. Lasota, Jarczyńska A., Felska-Błaszczyk L., Laszczyńska M., Seremak B., Skuratko A. Changes in testicular weight and volume of american mink (neovision vision) before and during mating season. Electron. J. Pol. Agric. Univ. 2013 : 16, 6s.
 18. Nędzarek, Tórz A., Karakiewicz B., Clark J.S., Laszczyńska M., Kaleta A., Adler G. Concentrations of heavy metals (Mn, Co, Ni, Cr, Ag, Pb) in coffee. Acta Bioch. Pol. 2013 : 60, 623-627.
 19. Grochans, Bąk A., Reczyńska A., Jurczak A., Grzywacz A., Kotwas A., Laszczyńska M., Karakiewicz B. Czynniki społeczno-demograficzne wpływające na jakość życia pacjentów z astmą i POChP. Socio-demographic contributors to quality of life of patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Fam. Med. Primary Care Rev. 2013 : 15, 536-539.
 20. Osińska, Rumianowski B., Rotter I., Rył A., Laszczyńska M. Metody antykoncepcyjne stosowane przez mieszkanki Szczecina w wieku rozrodczym. Contraceptive methods used by women of reproductive age from Szczecin. Fam. Med. Primary Care Rev. 2013 : 15, 362-364.
 21. Rotter, Stańczak K., Laszczyńska M., Kemicer-Chmielewska E., Żułtak-Bączkowska K., Jasińska M., Beata Karakiewicz B. Oczekiwania wsparcia emocjonalnego pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w zależności od wybranych czynników demograficznych. Expectation of emotional support of patients of primary medical care depending on chosen demographic factors. Fam. Med. Primary Care Rev. 2013 : 15, 381-383.
 22. Herman, Rotter I, Kemicer-Chmielewska E., Karakiewicz B., Laszczyńska M. The analysis of a personality profile of selected groups of nurses. = Analiza profilu osobowości wybranych grup pielęgniarek. Ann. Acad. Med. Stetin. 2013 : 59, 99-103.
 23. Słuczanowska-Głąbowska, Laszczyńska M., Piotrowska K., Głąbowski W., Rumianowski B., Masternak M., Arum O., Kucia M., Kopchick J.J., Bartke A., Ratajczak M.Z. The effect of calorie restriction on the presence of apoptotic ovarian cells in normal wild type mice and low-plasma-IGF-1 Laron dwarf mice. J. Ovarian Res. 2013 : 6, 67, 8s.
 24. Piotrowska, Borkowska S.J., Wiszniewska B., Laszczyńska M., Słuczanowska-Głąbowska S., Havens A.M., Kopchick J.J., Bartke A., Taichman R.S., Kucia M., Ratajczak M.Z. The effect of low and high plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) on the morphology of major organs-studies of Laron dwarf and bovine growth hormone transgenic (bGHTg) mice. Histol. Histopathol. 2013 : 28, 1325-1336.
 25. Rotter, Kemicer-Chmielewska E., Przybylska A., Laszczyńska M., Jasińska M., Żułtak-Bączkowska K., Mroczek B. Wiedza na temat szkodliwości nikotynizmu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Harmfulness of smoking among high school students. Med. Środow. 2013 : 16, 51-57.
 26. Rotter I, Szymczak, Laszczyńska M., Rumianowski B., Kemicer-Chmielewska E., Rył A. Znajomość zasad profilaktyki i czynników ryzyka raka sutka wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Knowledge of the risk factors and prevention of breast cancer among secondary school schoolgirls. Fam. Med. Primary Care Rev. 2013 : 15, 165-166.
 27. Brodowska, Laszczyńska M., Brodowski J., Masiuk M., Starczewski A. Analysis of pituitary gonadotropin concentration in blood serum and immunolocalization and immunoexpression of follicle stimulating hormone and luteinising hormone receptors in ovaries of postmenopausal women. Histol. Histopathol. 2012 : 27, 241-248.
 28. Rumianowski, Adler G., Safranow K., Brodowska A., Karakiewicz B., Słuczanowska-Głąbowska S., Łoniewska B., Piasecka M., Ciechanowicz A., Laszczyńska M. CYP17 nad CYP19 genetic variants are not associated with age at natural menopause in Polish women. Reprod. Biol. 2012 : 12, 368-373.
 29. Rumianowski, Brodowska A., Karakiewicz B., Grochans E., Ryterska K., Laszczyńska M. Czynniki środowiskowe wpływające na wiek wystąpienia naturalnej menopauzy u kobiet. Environmental factors influencing age at natural menopause in women. Prz. Menopauz. 2012 : 16, 412-416.
 30. Filipiak, Suliborska D., Laszczyńska M., Walczak-Jędrzejowska R., Oszukowska E., Marchlewska K., Kula K., Słowikowska-Hilczer J. Estrogen receptor alpha localization in the testes of men with normal spermatogenesis. Folia Histochem. Cytobiol. 2012 : 50, 340-345.
 31. Brodowski, Brodowska A., Laszczyńska M., Chlubek D., Starczewski A. Hormone concentrations in the homogenates of ovarian tissue and blood serum in postmenopausal women not using hormone therapy. Gynecol. Endocrinol. 2012 : 28, 396-399.
 32. Laszczyńska Komentarz [do art.]: Inulina – cenny składnik żywieniowy. [Aut] Nowak A. i in. Ann. Acad. Med. Stetin. 2012 : 58, 62-65.[Commentary to art.]: Inulin: a valuable nutritional component. Ann. Acad. Med. Stetin. 2012 : 58, 65.
 33. Frączek, Piasecka M., Gączarzewicz D., Szumała-Kąkol A., Kazienko A., Lenart S., Laszczyńska M., Kurpisz M. Membrane stability and mitochondrial activity of human-ejaculated spermatozoa during in vitro experimental infection with Escherichia coli, Staphylococcus haemolyticus and Bacteroides ureolyticus. Andrologia. 2012 : 44, 5, 315-329.
 34. Laszczyńska, Ozgo M., Szymeczko R., Wylot M., Słuczanowska-Głąbowska S., Piotrowska K., Skrzypczak W. Morphological, histochemical and immunohistochemical studies of polar fox kidney. Folia Histochem. Cytobiol. 2012 : 50, 87-92.
 35. Słuczanowska-Głąbowska, Laszczyńska M., Piotrowska K., Głąbowski W., Kopchick J.J., Bartke A., Kucia M., Ratajczak M.Z. Morphology of ovaries in laron dwarf mice, with low circulating plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1), and in bovine GH-transgenic mice, with high circulating plasma levels of IGF-1. J. Ovarian Res. 2012 : 5, 8.
 36. Dutkowska, Rumianowski B., Grochans E., Karakiewicz B., Laszczyńska M. Porównanie jakości życia pacjentów hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo.Tytuł angielski: Comparison of the life quality of hemodialysis and peritoneal patients. Probl. Hig. Epid. 2012 : 93, 529-535.
 37. Bittel K, Brodowska, Ciećwież S., Rusin B., Starczewski A., Brodowski J., Laszczyńska M. Immunolokalizacja i immunoekspresja receptorów hormonów steroidowych estrogenowego oraz progesteronowego w jajowodach a płodność kobiet. Immunolocation and immunoexpression steroid hormone receptors, estrogen and progesterone on the fallopian tubes, and fertility of women. Perinatol. Neonatol. Ginekol.: 2011 : 4, 223-226.
 38. Kędzierska, Sporniak-Tutak K., Bober J., Safranow K., Olszewska M., Jakubowska K., Domański L., Gołembiewska E., Kwiatkowska E., Laszczyńska M., Dołęgowska B., Ciechanowski K. Oxidative stress indices in rats under immunosuppression. Transplant. Proc. 2011 : 43, 3939-3945.
 39. Grochans, Karakiewicz B., Kozielec T., Brodowska A., Brodowski J., Starczewski A., Laszczyńska M., Noceń I., Grzywacz A., Samochowiec A., Chlubek D. Serum Mg and Zn levels in postmenopausal women. Magnes. Res. 2011 : 24, 209-214.
 40. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A., Brodowski J., Masiuk M., Domagała W. Immunohistochemical analysis of steroid receptors in ovaries of postmenopausal women – effects of aging and hormone status. Histol. Histopathol. 2010 : 25, 1009-1016.
 41. Słuczanowska-Głąbowska, Laszczyńska M., Wylot M., Głąbowski W., Piasecka M., Gączarzewicz D. Morphological and immunohistochemical compare of three rat prostate lobes (lateral, dorsal and ventral) in experimental hyperprolactinemia. Folia Histochem. Cytobiol. 2010 : 48, 447-454.
 42. Karakiewicz B, Stala, Grochans E., Rotter I., Mroczek B., Zaremba-Pechman L., Laszczyńska M., Giezek M. Ocena wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Assessment of the impact of some sociodemogrphic factors on the quality of life of patients with multiple sclerosis. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010 : 56, 107-112.
 43. Gączarzewicz, Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Laszczyńska M. Plasma membrane changes during the liquid storage of boar spermatozoa : a comparison of methods. Acta Vet. Hung. 2010 : 58, 105-116.
 44. Kierat, Laszczyńska M., Kowalska E., Weyna E.: Porównanie wpływu preparatu Mineral Trioxide Aggregate i wodorotlenku wapnia na miazgę zębów stałych w leczeniu biologicznym i w hodowli komórkowej. Comparison of the influence of mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide on dental pulp of permanent teeth in biological treatment and cell cultures. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010 : 56, 89-96.
 45. Karakiewicz, Rusin B., Brodowska A., Brodowski J., Grochans E., Mroczek B., Laszczyńska M., Starczewski A. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia kobiet po ginekologicznych zabiegach operacyjnych. The influence of the chosen socio-demographic factors on the quality of life in women after gynaecological surgical procedures. Med. Środow.Szczegóły: 2010 : 13, 41-49.
 46. Brodowska, Brodowski J., Karakiewicz B., Starczewski A., Laszczyńska M., Sałacka A., Kulig J. Ocena korelacji stężenia metali toksycznych – kadmu i ołowiu – ze stężeniem hormonów steroidowych w homogenacie tkanki jajnikowej kobiet po menopauzie.Tytuł angielski: The assessment of the correlation between the levels of toxic metals, cadmium and lead, and the concentration of steroid hormones in ovarian tissue homogenates obtained from postmenopausal women. Prz. Menopauz. 2009 : 3, 155-160.
 47. Brodowska, Starczewski A.,  Brodowski J., Laszczyńska M., Nawrocka-Rutkowska J.,  Marciniak A. Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą Burcha i TVT z uwzględnieniem statyki narządów miednicy. The results of surgical treatment urinary stress incontinence of Burch and TVT methods independent of position of pelvic organ. Pol. Merkuriusz Lek. 2009 : 27, 14-18.
 48. Karakiewicz, Brodowska A., Starczewski A., Laszczyńska M., Brodowski J., Kulig J. Assessment of toxic metal (cadmium, lead and mercury) concentrations in ovarian tissue homogenates obtained from postmenopausal women. Pol. J. Environ. Stud. 2008 : 17, 75-80.
 49. Starczewski, Brodowska A., Laszczyńska M., Piasecka M. The presence and role of progesterone receptor in the ovaries of postmenopausal women who have not applied hormone replacement therapy. Folia Histochem. Cytobiol. 2008 : 46, 277-282.
 50. Brodowski, Karakiewicz B., Rotter I., Kamińska M., Baranowska E., Kochańska-Dziurowicz A., Stanjek A., Brodowska A., Starczewski A., Laszczyńska M. Analiza porównawcza efektów profilaktyki jodowej u dzieci i młodzieży z regionu szczecińskiego. Comparative analysis of the effects of iodine prophylaxis in children and adolescents from the region of Szczecin. Pol. Merkuriusz Lek. 2007 : 23, 356-359.
 51. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A. Apoptosis in ovarian cells in postmenopausal women. Folia Histochem. Cytobiol. 2007 : 45, 99-105.
 52. Piasecka, Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Starczewski A., Brodowska A. Flow cytometry application in the assessment of sperm DNA integrity of men with asthenozoospermia. Folia Histochem. Cytobiol. 2007 : 45, 127-136.
 53. Karakiewicz, Kozielec T., Brodowski J., Chlubek D., Noceń I., Starczewski A., Brodowska A., Laszczyńska M. Serum magnesium concentration in drug-addicted patients. Magnes. Res. 2007 : 20, 53-57.
 54. Karakiewicz, Kozielec T., Brodowski J., Rotter I., Starczewski A., Durska G., Sałacka A., Laszczyńska M., Brodowska A., Kachaniuk H. The assessment of lead, cadmium and mercury concentrations in blood of autistic children with speech disorders. Pol. J. Environ. Stud. 2007 : 16, 93-96.
 55. Brodowska A, Laszczyńska, Starczewski A., Karakiewicz B., Brodowski J. The localization of estrogen receptor alpha and its function in the ovaries of postmenopausal women. Folia Histochem. Cytobiol. 2007 : 45, 325-330.
 56. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A., Karakiewicz B., Brodowski J. Zmiana lokalizacji i funkcji receptora estrogenowego alfa w jajniku kobiet po menopauzie w porównaniu z wiekiem rozrodczym. [Changes of the localization and function of estrogen receptor alpha in the ovaries of postmenopausal women comparing to those of reproductive-age]. Pol. Merkuriusz Lek. 2007 : 23, 231-234.
 57. Piasecka M, Gączarzewicz, Laszczyńska M. Evaluation of sperm genomic integrity of normozoospermic men : a prospective study. Folia Histochem. Cytobiol. 2006 : 44, 117-122.
 58. Słuczanowska-Głąbowska, Laszczyńska M., Głąbowski W., Wylot M. Morphology of the epithelial cells and expression of androgen receptor in rat prostate dorsal lobe in experimental hyperprolactinemia. Folia Histochem. Cytobiol. 2006 : 44, 25-30.

Prace poglądowe w recenzowanych czasopismach, monografie, rozdziały w książkach

 1. Piotrowska K., Słuczanowska-Głąbowska S., Staniszewska M., Babach B., Głąbowski W., Laszczyńska M., Ratajczak MZ. Rola osi hormon wzrostu-insulinopodobny czynnik wzrostowy typu-1 w starzeniu się organizmu. Post. Biol. Komórki. 2014 : 41, 651-666.
 2. Laszczyńska, Słuczanowska-Głąbowska S., Grabowska M., Piasecka M. Wpływ hiperprolaktynemii na morfologię i funkcję gonady męskiej. The effect of hyperprolactinemia on the morphology and function of the male gonad. Układ płciowy męski : badania kliniczne i doświadczalne., Szczecin, Wydaw. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2013: 317-327.
 3. Piasecka, Gill K., Gączarzewicz D., Kazienko A., Rosiak A., Udała J., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M. Znaczenie morfologicznej oceny plemników w diagnostyce seminologicznej. The significance of the sperm morphology assessment in the seminological diagnostics. Układ płciowy męski : badania kliniczne i doświadczalne. Szczecin, Wydaw. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2013 : 97-123.
 4. Kazienko, Piasecka M., Rymaszewska A., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M. Molekularne markery niepłodności męskiej: zmiany polimorficzne genów białek chromatyny plemnika : cz. 1. = Molecular markers of male intertility: nucleotide polymorphisms of sperm chromatin proteins : pt 1. Post. Biol. Komórki. 2012 : 39, 345-369.
 5. Kazienko, Piasecka M., Rymaszewska A., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M. Molekularne mrkery niepłodności meskiej: zaburzenia transkrypcji i translacji protamin chroamtyny plemnika : cz. 2. = Molecular markers of male intertility: alternations of sperm chromatin transcription and translation : pt 2. Post. Biol. Komórki. 2012 : 39, 371-393.
 6. Masłowska, Lasota B., Laszczyńska M. Receptor androgenowy w gonadzie męskiej. Kosmos. 2011 : 60, 89-94.
 7. Rumianowski, Laszczyńska M., Brodowska A., Piasecka M., Karakiewicz B. Polimorfizm genetyczny kluczowych enzymów szlaku biosyntezy estrogenów u kobiet. Genetic polymorphism of the estrogen biosynthesis pathway key enzymes in women. Post. Biol. Komórki. 2010 : 37, 307-322.
 8. Laszczyńska, Brodowska A., Starczewski A., Masiuk M., Brodowski J. Human postmenopausal ovary–hormonally inactive fibrous connective tissue or more? Histol. Histopathol. 2008 : 23, 219-226.
 9. Laszczyńska, Chorzępa-Nowicka K., Wylot M., Piasecka M., Gączarzewicz D. Wpływ deficytu dihydrotestosteronu na leczenie schorzeń prostaty na tle współczesnych metod farmakologicznego leczenia przerostu tego gruczołu. Influence of dihydrotestosterone deficit on treatment of prostatic diseases regarding to contemporary methods of prostatic hypertrophy treatments. Pol. Merkuriusz Lek. 2008 : 25, 528-530.
 10. Starczewski, Brodowska A., Laszczyńska M. Współczesne wskazania i przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej. Contemporary indications and contraindications for hormone replacement therapy. Probl. Med. Rodz. 2007 : 9, 138-140.
 11. Wylot, Laszczyńska M., Chorzepa K. Receptory prolaktynowe w prostacie. Prolactin receptors in the prostate. Pol. Merkuriusz Lek. 2006 : 21, 492-494.
 12. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A. Rola apoptozy w komórkach jajnika. The role of apoptosis in the ovarian cells. Post. Biol. Komórki. 2006 : 33, 35-44.
 13. Brodowska, Starczewski A., Laszczyńska M., Szydłowska I. Androgeneza jajnikowa u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Ovarian androgenesis in women after menopause. Pol. Merkuriusz Lek. 2005 : 19, 90-93.
 14. Starczewski, Brodowska A., Maria Laszczyńska M. Czynniki jajowodowe w niepłodności – kiedy i jak operować? Oviductal factors in infertility – when and how to operate?. Niepłodność – klinika i praktyka. Pod red. Jerzego Radwana. 2005: 137-141.
 15. Laszczyńska, Starczewski A. Hiperprolaktynemia u mężczyzn a niepłodność. Male hiperprolactinaemia and infertility. Niepłodność – klinika i praktyka. Pod red. Jerzego Radwana. 2005, 235-242.
 16. Wylot, Laszczyńska M., Słuczanowska-Głąbowska S. Receptory prolaktynowe u człowieka i różnych gatunków zwierząt. Prolactin receptors in human and various animal species. Post. Biol. Komórki. 2004 : 31, 749-762.
 17. Laszczyńska Budowa i funkcja bariery krew-jądro. Structure and function of the blood-testis barrier. Postępy andrologii. T. 4. Pod red. Grzegorza A. Szymczyńskiego. 2002: 95-106.
 18. Laszczyńska Rola prolaktyny w układzie płciowym męskim. Role of prolactin in male reproductive system. Post. Biol. Komórki. 2002 : 29, 45-59.
 19. Laszczyńska Struktura i funkcja jądra i narządów dodatkowych w doświadczalnej hiperprolaktynemii wywołanej metoklopramidem. Rozprawa habilitacyjna. Structure and function of testis and accessory organs in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide. Habilitation thesis. Szczecin: Pomorska Akad. Med. 1997: supl.36, 84s.
 20. Laszczyńska M., Różewicka L., Kuchnio M., Piasecka M., Marchlewicz M.: Evaluation of spermatozoa of the rat in hyperprolactinaemia induced by metoclopramide., chapter – Diagnostic Evaluation / Male Partner. In:  Year Book of Infertility, 1993, 93-94.
 21. Różewicka L., Laszczyńska M.: Najądrze ssaków. II. Funkcja najądrza. Biol. Komórki, 1988: 15, 93-116.
 22. Różewicka L., Laszczyńska M.: Najądrze ssaków. I Budowa i rozwój najądrza. Biol. Komórki, 1988: 15, 77-92.
 23. Laszczyńska M.: Cytoszkielet – budowa i funkcja w procesach komórkowych. (Materiały uzupełniające do cytofizjologii i histologii). Red. Różewicka L., Hinek A. Skrypt PAM Szczecin 1984, 49-69.

Uczestnictwo  w Zjazdach, Konferencjach i Sympozjach  Naukowych –  krajowych i międzynarodowych  (w ostatnich 10 latach)

 1. Laszczyńska M., Grabowska M., Słuczanowska – Głąbowska S., Piasecka M., Rotter I., Kędzierska K., Sporniak – Tutak K., Ciechanowski K. The influence of selected immunosuppressants on the rat prostatę. 8th Congress of the European Academy of Andrology, Barcelona, Spain, 15-17.10. 2014..
 2. Piasecka M., Frączek M., Gączarzewicz D., Gill K., Szumała-Kąkol A., Rosiak A., Laszczyńska M., Kurpisz M. Human sperm removal by leukocytes: preliminary microscopic analysis. 8th Congress of the European Academy of Andrology, Barcelona, Spain, 15-17.10. 2014.
 3. Rotter I., Rył A., Grabowska M., Słojewski M., Laszczyńska M. Assessment of lipid metabolism disorders in patients with prostatic hyperplasia qualified for surgical treatment. 8th Congress of the European Academy of Andrology, Barcelona, Spain, 15-17.10. 2014.
 4. Rotter, Rył A., Grabowska M., Laszczyńska M. Czy metale toksyczne przyczyniają się do występowania zespołu niedoboru testosteronu związanego z wiekiem? Problemy płodności mężczyzn. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 16 Dzień Andrologiczny, Bydgoszcz, 19-20 września 2014 r.
 5. Słuczanowska-Głąbowska, Laszczyńska M., Piotrowska K., Grabowska M., Głąbowski W., Ratajczak M.Z. Czy zablokowanie receptora dla hormonu wzrostu (GH) wpływa na zachowanie płodności myszy i przeciwdziała starzeniu się jajników? Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r.
 6. Rosiak, Gill K., Gączarzewicz D., Bączkowski T., Kurzawa R., Laszczyńska M., Piasecka M. Identyfikacja nieprawidłowości chromatyny plemników u mężczyzn z prawidlpowymi i nieprawidłowymi parametrami seminologicznymi. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Toruń, 11-13 września 2014 r.
 7. Rosiak, Gill K., Gączarzewicz D., Bączkowski T., Kurzawa R., Laszczyńska M., Piasecka M. Identyfikacja nieprawidłowości chromatyny plemników u pacjentów z prawidłowymi i nieprawdłowymi parametrami seminologicznymi. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r.
 8. Brodowska, Laszczyńska M., Brodowski J. Immunolokalizacja i immunoekspresja receptorów blonowych FSH i LH w jajnikach kobiet po menopauzie. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Toruń, 11-13 września 2014 r.
 9. Rył, Kaczmarczyk K., Pacer O., Grabowska M., Rotter I., Laszczyńska M. Ocena komórek apoptotycznych i makrofagów w prostacie mężczyzn z rozrostem i bez rozrostu tego gruczołu. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r.
 10. Laszczyńska, Grabowska M., Pacer O., Kaczmarczyk K., Rył A., Brodowska A. Ocena morfologiczna, histochemiczna i immunohistochemiczna jajowodów kobiet po menopauzie, w zależności od czasu, który upłynął od ostatniej miesiączki. Morphological, histochemical and immunohistochemical evaluation of female oviducts after menopause, depending on the time which has alapsed from the last menstrual period. Od makro do nano. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła 3-6 września 2014.
 11. Rył, Rotter I., Grabowska M., Kaczmarczyk K., Słojewski M., Laszczyńska M. Ocena prostat mężczyzn z zespołem metabolicznym i bez tego zespołu z leczonym operacyjnie łagodnym rozrostem stercza (badania morfologiczne i immunohistochemiczne). Study prostates of male with the metabolic syndrome and without this syndrome of surgically treated beningn prostatic hyperplasia (morphological and immunohistochemical study). Od makro do nano. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła 3-6 września 2014 r.
 12. Grabowska, Słuczanowska-Głąbowska S., Piasecka M., Rotter I., Rył A., Kędzierska K., Sporniak-Tutak K., Ciechanowski K., Laszczyńska M. Ocena ultrastruktury oraz immunolokalizacji i immunoekspresji PCNA w prostacie szczura poddanego immunosupresji. Evaluation of ultrastructure as well as immunolocalization and immunoexpression of PCNA in a rat prostate treated with immunosuppressants. Od makro do nano. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła 3-6 września 2014 r.
 13. Laszczyńska, Rył A. Rozrost prostaty a starzenie się mężczyzn. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r.
 14. Słuczanowska-Głąbowska, Laszczyńska M., Piotrowska K., Grabowska M., Ratajczak M.Z. Wpływ diety niskokalorycznej na budowę morfologiczną jajnika myszy typu dzikiego oraz myszy z zablokowanym receptorem dla hormonu wzrostu. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Toruń, 11-13 września 2014 r.
 15. Grabowska, Słuczanowska-Głąbowska S., Rył A., Laszczyńska M. Wpływ Rapamycyny, Cyklosporyny A i Encortonu na morfologię i funkcję prostaty szczura. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r.
 16. Rył, Rotter I., Grabowska M., Słojewski M., Laszczyńska M. Wpływ wskaźnika BMI i innych czynników socjodemograficznych u pacjentów z rozrostem prostaty na nasilenie objawów towarzyszących rozrostowi tego gruczołu. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca. III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Szczecin, 10-12.04.2014 r.
 17. Laszczyńska, Rył A., Rotter I., Grabowska M., Słojewski M. Zespół metaboliczny a rozrost prostaty. Problemy płodności mężczyzn. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 16 Dzień Andrologiczny, Bydgoszcz, 19-20 września 2014 r.
 18. Piasecka, Rosiak A., Gill K., Gączarzewicz D., Kazienko A., Bączkowski T., Kurzawa R., Laszczyńska M. Związek między dojrzałością chromatyny plemników a standardowymi parametrami seminologicznymi. Relationship between sperm chromatin maturity and standard semen characteristics. Od makro do nano. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wisła 3-6 września 2014.
 19. Gill, Rosiak A., Kazienko A, Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Piasecka M. Evaluation of plasma membrane integrity and protamine deficiency of human sperm. Reprod. Biol. 2013 : 13, 22. Central and local regulations of reproductive processes. The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology Reproduction, Zakopane, January 30 – February 1, 2013.
 20. Kazienko, Rymaszewska A., Gill K., Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Kurzawa R., Piasecka M. Evaluation of single nucleotide polymorphism of protamine-1 and -2 genes and sperm protamine deficiency in men undergoing ICSI procedure. Central and local regulations of reproductive processes. The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology Reproduction, Zakopane, January 30 – February 1, 2013.
 21. Rumianowski, Adler G., Rotter I., Brodowska A., Kowalski J.P., Piasecka M., Laszczyńska M. Influence of selected environmental factors on age at menopause in Polish women. Central and local regulations of reproductive processes. The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology Reproduction, Zakopane, January 30 – February 1, 2013.
 22. Grabowska, Słuczanowska-Głąbowska S., Piasecka M., Kędzierska K., Sporniak-Tutak K., Ciechanowski K., Laszczyńska M. Influence of selected immunosuppressants on the morphology and cytoskeleton proteins of the cells of three lobes of rat prostate.: From labs to clinics – common aim, various techniques. XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry. Olsztyn, 4-6 September 2013.
 23. Grabowska, Słuczanowska-Głąbowska S., Piasecka M., Kędzierska K., Sporniak-Tutak K., Ciechanowski K., Laszczyńska M. Influence of selected immunosuppressants on the morphology, cytoskeleton proteins and the occurrence of apoptosis in cells of three lobes of rat prostate. Central and local regulations of reproductive processes. The 3rd Winter Workshop of the Society for Biology Reproduction, Zakopane, January 30 – February 1, 2013.
 24. Gill, Kazienko A., Rosiak A., Gączarzewicz D., Bączkowski T., Kurzawa R., Laszczyńska M., Piasecka M. Morphological abnormalities and protamine deficiency of human spermatozoa. From labs to clinics – common aim, various techniques. XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry. Olsztyn, 4-6 September 2013.
 25. Rył, Rotter I., Słojewski M., Grabowska M., Piasecka M., Laszczyńska M. Morphological and histochemical study of the male prostate with benign prostatic hyperplasia. From labs to clinics – common aim, various techniques. XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry. Olsztyn, 4-6 September 2013.
 26. Piotrowska K, BorkowskaJ., Słuczanowska-Głąbowska S., Wiszniewska B., Laszczyńska M., Havens A.M., Kopchick J.J., Bartke A., Taichman R.S., Kucia M., Ratajczak M.Z. The effect of low and high plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) on the morphology of liver and adipose tissue-studies of Laron dwarf and bovine growth hormone transgenic (bGHTg) mice. 1st Conference of the Polish Society of Regenerative Medicine, Szczecin, Poland, 31 May – 1 June 2013.
 27. Piotrowska, Borkowska S.J., Słuczanowska-Głąbowska S., Wiszniewska B., Laszczyńska M., Havens A.M., Kopchick J.J, Bartke A., Taichman R.S., Kucia M., Ratajczak M.Z. The effect of low and high plasma levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) on the morphology of liver and adipose tissue – studies of Laron dwarf and bovine growth hormone transgenic (bGHTg) mice. 1st Conference of the Polish Society of Regenerative Medicine, Szczecin, Poland, 31 May 2013.
 28. Kazienko, Kurzawski M., Gączarzewicz D., Gill K., Droździk M., Bączkowski T., Laszczyńska M., Frączek M., Kurpisz M., Piasecka M. Transkrypty protamin plemników ludzkich a wybrane parametry seminologiczne. Zdrowie mężczyzn w różnych okresach życia : problem interdyscyplinarny, wyzwanie dla klinicystów i diagnostów laboratoryjnych. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 15 Dzień Andrologiczny, Międzyzdroje, 20-21 września 2013 r.
 29. Mierzejewska, Suszyńska E., Ratajczak J., Kucia M., Laszczyńska M., Ratajczak M. Wpływ gonadotropin na wczesne komórki macierzyste występujące u samców myszy. Zdrowie mężczyzn w różnych okresach życia : problem interdyscyplinarny, wyzwanie dla klinicystów i diagnostów laboratoryjnych. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 15 Dzień Andrologiczny, Międzyzdroje, 20-21 września 2013 r.
 30. Rotter, Rył A., Grabowska M., Laszczyńska M. Zespół metaboliczny a zespół niedoboru testosteronu. Zdrowie mężczyzn w różnych okresach życia : problem interdyscyplinarny, wyzwanie dla klinicystów i diagnostów laboratoryjnych. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 15 Dzień Andrologiczny, Międzyzdroje, 20-21 września 2013 r.
 31. Kazienko, Rymaszewska A., Gill K., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Laszczyńska M., Frączek M., Kurpisz M., Piasecka M. Molecular markers of male infertility: single nucleotide polymorphism of protamine-1 and -2 genes and human sperm protamine deficiency. 7th European Congress of Andrology (ECA), Berlin, November 28 – December 1, 2012.
 32. Piasecka, Kazienko A., Gill K., Gączarzewicz D., Frączek M., Marchlewicz M., Kurpisz M., Laszczyńska M. Molekularne markery niepłodności męskiej – weryfikacja diagnostyczna. Kontrowersje w diagnostyce andrologicznej. Spojrzenie klinicysty i diagnosty laboratoryjnego. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe14 Dzień Andrologiczny, Łódź, 18-20 października 2012 r.
 33. Sokołowska, Słuczanowska-Głąbowska S., Piasecka M., Kędzierska K., Sporniak-Tutak K., Ciechanowski K., Laszczyńska M. Morphological, immunohistochemical and histochemical study of rat prostate under immunosupression. 7th European Congress of Andrology (ECA), Berlin, November 28 – December 1, 2012.
 34. Laszczyńska, Słojewski M., Piasecka M., Rotter I. Nowe perspektywy badań nad czynnością prostaty – gruczołu niedocenianego przez mężczyzn. Kontrowersje w diagnostyce andrologicznej. Spojrzenie klinicysty i diagnosty laboratoryjnego. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 14 Dzień Andrologiczny, Łódź, 18-20 października 2012 r.
 35. Kazienko, Gill K., Frączek M., Boksa M., Gączarzewicz D., Kurpisz M., Kurzawa R., Laszczyńska M., Piasecka M. Ocena integralności i stopnia protaminacji chromatyny plemników ludzkich. XLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików; III Konferencja poświęcona Digitalizacji Obrazów Mikroskopowych w Medycynie. Poznań, 24-26 maja 2012.
 36. Dutkowska, Rumianowski B., Grochans E., Karakiewicz B., Laszczyńska M. Porównanie jakości życia pacjentów hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo. Comparison of the life quality of hemodialysis and peritoneal patients. Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja – 02 czerwca 2012 r.
 37. Rotter, Szymczak K., Laszczyńska M., Rumianowski B., Karakiewicz B. Stan wiedzy uczennic szkół ponadgimnazjalnych odnośnie profilaktyki chorób nowotworowych sutka. Assessment of the knowledge of female students at the upper secondary schools about prevention breast cancer. Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja – 02 czerwca 2012 r.
 38. Rotter, Kemicer-Chmielewska E., Przybylska A., Laszczyńska M., Żułtak-Bączkowska K. Wiedza na temat szkodliwości nikotynizmu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. The knowledge about harmfulness of smoking about students of high schools. Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja – 02 czerwca 2012 r.
 39. Grochans, Bąk A., Reczyńska A., Jurczak A., Grzywacz A., Kotwas A., Laszczyńska M., Karakiewicz B. Wpływ czynników społeczno-demograficznych na jakość życia pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Między medycyną kliniczną a zdrowiem publicznym. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego; II Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Międzyzdroje 31 maja – 02 czerwca 2012 r.
 40. Sokołowska, Laszczyńska M., Piasecka M., Podhorska-Okołów M., Kędzierska K., Sporniak-Tutak K., Ciechanowski K. Wpływ wybranych schematów leczenia immunosupresyjnego na morfologię oraz występowanie apoptozy w komórkach płata wentralnego prostaty szczura. XLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików; III Konferencja poświęcona Digitalizacji Obrazów Mikroskopowych w Medycynie. Poznań, 24-26 maja 2012.
 41. Kędzierska, Parafiniuk M., Sporniak-Tutak K., Bober J., Laszczyńska M., Ciechanowski K. Cytokeratin depletion in proximal tubules of nephrons correlates with oxidative stress indices in rats on immunosuppression. 15th Congress of the European Society for Organ Transplantation, 22nd Annual Conference of the British Society for Histocompatibility and Immunogenetics, Glasgow, United Kingdom, 4-7 September 2011.
 42. Brodowska, Laszczyńska M., Brodowski J., Piasecka M., Starczewski A. Czy jajnik kobiet po menopauzie wykazuje nadal aktywność hormonalną? VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk-Rzeszów 8-10 września 2011.
 43. Frączek, Piasecka M., Szumała-Kąkol A., Gączarzewicz D., Kazienko A., Lenart S., Laszczyńska M., Kurpisz M. Markery stanu zapalnego. Wpływ bakterii na funkcje plemnika – badania in vitro. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk-Rzeszów 8-10 września 2011.
 44. Kazienko, Rymaszewska A., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Skotarczak B., Laszczyńska M., Piasecka M. Molekularne markery niepłodności męskiej – ocena polimorfizmu genu dla prostaminy 1 i 2 w plemnikach mężczyzn z prawidłowymi i nieprawidłowymi parametrami nasienia. XLV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Lublin, 12-14 września 2011.
 45. Kazienko, Kurzawski M., Gączarzewicz D., Droździk M., Kurzawa R., Laszczyńska M., Frączek M., Kurpisz M, Piasecka M. Ocena transkryptów protaminy 1 i 2 w ludzkich plemnikach. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk-Rzeszów 8-10 września 2011.
 46. Rumianowski, Grażyna Adler G., Krzysztof Safranow K., Agnieszka Brodowska A., Beata Karakiewicz B., Łoniewska B., Słuczanowska-Głąbowska S., Piasecka M., Ciechanowicz A., Laszczyńska M. Wpływ polimorfizmu genów kodujących enzymy biosyntezy estrogenów na wiek wystąpienia menopauzy u kobiet. W: XLV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Lublin, 12-14 września 2011.
 47. Laszczyńska, Sokołowska M., Piasecka M., Kędzierska K., Sporniak-Tutak K., Ciechanowski K. Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych na morfologię i białka cytoszkieletu komórek płata bocznego i grzbietowego prostaty szczura. XLV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Lublin, 12-14 września 2011.
 48. Rumianowski, Laszczyńska M., Adler G., Brodowska A., Piasecka M., Ciechanowicz A. Czy polimorfizm genów biosyntezy estrogenów CYP17 i CYP19 wpływa na wiek wystąpienia menopauzy u kobiet? [Do polymorphisms of CYP17 and CYP19 genes encoding oestrogen biosynthesis affect age at menopause in women?] 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów, 13-15 września 2010.
 49. Frączek, Piasecka M, Gączarzewicz D., Szumała-Kąkol A., Kazienko A., Lenard S., Laszczyńska M., Kurpisz M. Morphological and molecular findings of human ejaculated spermatozoa during bacteria experimental infectione. 6th European Congress of Andrology, Athens, Greece, 29 September -1 October 2010.
 50. Frączak, Piasecka M., Gączarzewicz D., Szumała-Kąkol A., Kazienko A., Lenart S., Laszczyńska M., Kurpisz M. Morphological and molecular study on human ejaculated spermatozoa infected in vitro with selective strains of bacteria. Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych. II Zimowa Konferencja T[owarzystwa] B[iologii] R[ozrodu], Zakopane, 17-19 lutego 2010.
 51. Kazienko, Piasecka M., Gączarzewicz D., Laszczyńska M. Ocena integralności genomu plemników i molekularnej architektury ich błony komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn z astenozoospermią. [Integrity assessment for the genome of sperm cells and the architecture of their cell wall, with particular consideration of asthenozoospermic men]. 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów, 13-15 września 2010.
 52. Rumianowski, Laszczyńska M., Brodowska A., Piasecka M., Karakiewicz B. Wpływ wybranych czynników na czas wystąpienia menopauzy oraz stężenia hormonów E2 i FSH w surowicy w zależności od czasu, jaki upłynął od ostatniej miesiączki. The effect of selected factors on the menopause age and E2 and FSH plasma levels depending on the time elapsing from the last menstruation. Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych. II Zimowa Konferencja T[owarzystwa] B[iologii] R[ozrodu], Zakopane, 17-19 lutego 2010.
 53. Piasecka, Frączek M., Gączarzewicz D., Kazienko A., Szumała-Kąkol A., Lenart S., Laszczyńska M., Kurpisz M. An attempt of morphological evaluation of human spermatophagy. XLIII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry, Bydgoszcz, 21-23 September 2009.
 54. Frączek, Piasecka M., Gączarzewicz D., Szumała-Kąkol A., Kazienko A., Laszczyńska M., Kurpisz M. An in vitro effect of bacteria on plasma membrane stability and mitochondrial activity of ejaculated spermatozoa. Endocrinology of reproduction. II Polish-French Symposium, Kraków, 23-25 April 2009.
 55. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A., Masiuk M., Piasecka M. Are the results of histochemical and immunohistochemical analysis of post-menopausal ovaries reliable assessment of ovarian function? XLIII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry, Bydgoszcz, 21-23 September 2009.
 56. Piasecka, Gączarzewicz D., Kazienko A., Laszczyńska M., Frączek M., Kurpisz M. Flow cytometry, fluorescent and electron microscopy application in the assessment of human spermatozoa in a focus of asthenozoospermia. Cytometria w diagnostyce lekarskiej VII, Poznań 4-5 czerwca 2009 r.
 57. Brodowska, Starczewski A., Laszczyńska M., Brodowski J., Baranowska-Bosiacka I., Chlubek D. Hormone concentrations in ovarian homogenates and blood serum from postmenopausal women depending on HRT. 8th European Congress on Menopause, London, UK, May 16-20, 2009.
 58. Laszczyńska, Brodowska A., Starczewski A., Brodowski J., Piasecka M. Immunohistochemical detection of gonadotropin receptors in the ovaries of postmenopausal women who have applied and not applied hormone replacement therapy. 8th European Congress on Menopause, London, UK, May 16-20, 2009.
 59. Laszczyńska, Oganowska M., Wylot M., Piasecka M. Immunohistochemical localization and expression of estrogen receptor beta in the senescent rat testis and in hyperprolactinemia induced by haloperidol. 9th International Congress of Andrology, Barcelona, Spain, 7-10 March 2009.
 60. Laszczyńska Menopauza – kres czy nowe wyzwanie w życiu kobiety. Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecin, 15 czerwca 2009.
 61. Piasecka, Gączarzewicz D., Laszczyńska M. NADH dependent NBT assay in evaluation of morphology and function of human sperm mitochondria in a focus on asthenozoospermia. 9th International Congress of Andrology, Barcelona, Spain, 7-10 March 2009.
 62. Rumianowski, Laszczyńska M., Brodowska A., Starczewski A., Karakiewicz B., Piasecka M., Brodowski J. Porównanie stężeń hormonów folikulotropiny i estradiolu w surowicy kobiet po menopauzie z bmi, czasem jaki upłynął od ostatniej miesiączki oraz budową jajnika. W: Endocrinology of reproduction. II Polish-French Symposium, Kraków, 23-25 April 2009.
 63. Karakiewicz, Rusin B., Brodowska A., Brodowski J., Mroczek B., Grochans E., Laszczyńska M., Starczewski A. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na jakość życia kobiet po ginekologicznym zabiegu operacyjnym. The influence of some environmental factors for QOL women after gynecological operations. Klimat a zdrowie środowiskowe między Poznaniem COP14, a Kopenhagą COP15. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Wrocław, 18-20 IX 2009.
 64. Laszczyńska, Brodowska A., Starczewski A., Piasecka M. Does the postmenopausal ovary play an importent part in a woman’s life? Symposium on electron microscopy, Wrocław, 17-19 September 2008.
 65. Laszczyńska, Brodowska A., Starczewski A., Karakiewicz B., Brodowski J., Rumianowski B. Jak zmienia się budowa jajnika ludzkiego w zależności od czasu, który upływa od ostatniej miesiączki.How does the anatomy of the human ovary change with time from the last menstruation. Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecin 25-27 września 2008 r.
 66. Laszczyńska, Chorzępa-Nowicka K., Wylot M., Piasecka M. Morphology and function of cells demonstrating expression of beta estrogen receptor in lateral lobe of rat prostate under hyperprolactinaemia induced with risperidone. XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Gdańsk, 23-27 August 2008.
 67. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A., Karakiewicz B., Brodowski J., Piasecka M. Różnice i podobieństwa funkcji jajnika ludzkiego u kobiet w wieku rozrodczym i po menopauzie.Human ovary function : differences and similarities in reproductive-age and postmenopausal women. Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecin 25-27 września 2008 r.
 68. Frączek, Piasecka M., Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Kurpisz M. The influence of bacteria on sperm viability and mitochondrial activity. XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Gdańsk, 23-27 August 2008.
 69. Piasecka, Gączarzewicz D., Laszczyńska M. Ultrastructural defects of spermatozoa : genetic backgroud of marphological abnormalities of male gametes. Symposium on electron microscopy, Wrocław, 17-19 September 2008.
 70. Starczewski, Brodowska A., Brodowski J., Laszczyńska M., Nawrocka-Rutkowska J., Marciniak A. Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą Burcha i TVT z uwzględnieniem statyki narządów miednicy. The results of surgical treatment urinary stress incontinence of Burch and TVT methods independent of position of pelvic organ. Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecin 25-27 września 2008 r.
 71. Piasecka, Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Frączak M., Kurpisz M. Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny plemników ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem astenozoospermii. Flow cytometry application in the assessment of human spermatozoa with a focus on asthenozoospermia. V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Wrocław, 10-13 września 2008 r.
 72. Laszczyńska, Brodowska A., Starczewski A., Karakiewicz B., Brodowski J. Androgen receptor, its localization and expression in the ovaries of postmenopausal women. New tide in obstetrics and gynecology. AOCOG2007, Golden Jubilee of Federation, The XXth Asian and Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Tokyo, Japan, September 21 to 25, 2007.
 73. Piasecka, Laszczyńska M., Gączarzewicz D. Application of electron microscopy in diagnostics of human spermatozoa. Symposium on Electron Microscopy, Rydzyna, 21-22 September 2006.
 74. Wylot, Laszczyńska M., Oganowska M., Piasecka M. Comparative studies of epithelial and stromal cells in three rat prostate lobes in senescence process and hyperprolactinemia induced by haloperidol. Symposium on Electron Microscopy, Rydzyna, 21-22 September 2006.
 75. Piasecka, Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Starczewski A., Brodowska A. Flow cytometry application in the assessment of sperm DNA integrity and haploid cells in the semen of asthenozoospermic men. Symposium: Endocrinology of reproduction, Mikołajki, Poland 5-7 September 2007.
 76. Laszczyńska, Brodowska A., Starczewski A., Piasecka M., Brodowski J. Gonadotropins and gonadotropin receptors in the ovaries of postmenopausal women who have not applied hormone replacement therapy. Symposium: Endocrinology of reproduction, Mikołajki, Poland 5-7 September 2007.
 77. Chorzępa, Laszczyńska M., Wylot M., Słuczanowska-Głąbowska S. Morphology and function of the rat prostate under hyperprolactinaemia induced with risperidon and in defficiency of DHT. Symposium on Electron Microscopy, Rydzyna, 21-22 September 2006.
 78. Starczewski A, Laszczyńska, Brodowska A. Progesterone receptor localization and expression in the ovaries of postmenopausal women. New tide in obstetrics and gynecology. AOCOG2007, Golden Jubilee of Federation, The XXth Asian and Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Tokyo, Japan, September 21 to 25, 2007.
 79. Karakiewicz, Kozielec T., Brodowski J., Rotter I., Starczewski A., Durska G., Sałacka A., Laszczyńska M., Brodowska A., Kachaniuk H. The assessment of lead, cadmium and mercury concentrations in blood of autistic children with speech disorders. Aktualne kierunki badań nad pierwiastkami. X Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna, Lublin, 26 maja 2007 r.
 80. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A., Karakiewicz B., Brodowski J. The localization and expression of estrogen receptor alfa in the ovaries of postmenopausal women. New tide in obstetrics and gynecology. AOCOG2007, Golden Jubilee of Federation, The XXth Asian and Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Tokyo, Japan, September 21 to 25, 2007.
 81. Laszczyńska, Brodowska A., Starczewski A. The postmenopausal ovary in relation of time from the last menstruation. Symposium on Electron Microscopy, Rydzyna, 21-22 September 2006.
 82. Starczewski, Brodowska A., Laszczyńska M., Piasecka M., Nawrocka J., Marciniak A. The presence and role of progesterone receptor in the ovaries of postmenopausal women who have not applied hormone replacement therapy. Symposium: Endocrinology of reproduction, Mikołajki, Poland 5-7 September 2007.
 83. Starczewski, Brodowska A., Laszczyńska M. Współczesne wskazania i przeciwskazania do hormonalnej terapii zastępczej. Contemporary indications and contraindications for hormone replacement therapy. Medycyna rodzinna – zdrowie na horyzoncie. VII Kongres Medycyny Rodzinnej, Szczecin, 24-27 maja 2007 r.
 84. Piasecka, Gączarzewicz D., Laszczyńska M., Starczewski A., Brodowska A. Nuclear DNA fragmentation of human spermatozoa. 4th European Congress of Andrology and 23rd Congress of French Speaking Society of Andrology, Toulouse, France, 7-10 December 2006.
 85. Wylot, Laszczyńska M. Ocena zrębu trzech płatów prostaty szczura w doświadczalnej hiperprolaktynemii. Assessment of three lobules of rat prostate stroma in experimental hyperprolactinemia. XLI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Stare Jabłonki, 14-15 września 2006.
 86. Laszczyńska, Wylot M., Piasecka M., Starczewski A., Brodowska A. The comparison of the three lobes of the rat prostate in aging process and in hyperprolactinemia induced by haloperidol. 4th European Congress of Andrology and 23rd Congress of French Speaking Society of Andrology, Toulouse, France, 7-10 December 2006.
 87. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A. Apoptosis in ovarian cells in peri- and postmenopausal women. W: Cutting-edge reproductive physiology – regulation of ovarian function. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar, Kraków, 22-24 September, 2005.
 88. Laszczyńska M, Piasecka, Wylot M. Apoptosis in rat epithelial cells of testis and prostate in experimental hyperprolactinemia. Symposium on Electron Microscopy, Poznań, 17-18 November, 2004.
 89. Wylot, Laszczyńska M., Lenart S. Morphological and immunohistochemical evaluation of epithelial cells of lateral and dorsal lobe of the rat prostate in experimental hyperprolactinaemia model induced with haloperidol. Symposium on Electron Microscopy, Poznań, 17-18 November, 2004.
 90. Wylot, Laszczyńska M. Morphological and immunohistochemical study of the rats prostate three lobes in experimental hyperprolactinemia induced with haloperidol. IX Conference on Cell Biology, Łódź, Poland, September 15-17, 2005.
 91. Laszczyńska Prolactine in the male reproductive system. IX Conference on Cell Biology, Łódź, Poland, September 15-17, 2005.
 92. Laszczyńska, Wylot M., Piasecka M. Proliferative activites in the epithelial cells of the rat prostate lobes. W: Cutting-edge reproductive physiology – regulation of ovarian function. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar, Kraków, 22-24 September, 2005.
 93. Starczewski, Brodowska A., Laszczyńska M. The effectiveness of reconstructive oviduct surgery depending on the medical and physiological factors. W: Cutting-edge reproductive physiology – regulation of ovarian function. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar, Kraków, 22-24 September, 2005.
 94. Brodowska, Laszczyńska M., Starczewski A. The morphological, histochemical and immunohistochemical assessment of the ovary in postmenopausal women. IX Conference on Cell Biology, Łódź, Poland, September 15-17, 2005.

Promotorstwo rozpraw doktorskich i prac magisterskich

Prof. Maria Laszczyńska jest promotorem 5 obronionych rozpraw doktorskich i 3 rozpraw doktorskich – wszczętych. Jest również opiekunem 3 studentów Studium Doktoranckiego PUM. Promotor licznych prac magisterskich na kierunkach: Kosmetologia, Fizjoterapia i Zdrowie Publiczne.

Recenzje

 1. recenzje o nadanie tytułu naukowego profesora,  recenzje rozpraw habilitacyjnych i rozpraw doktorskich.
 2. recenzje prac magisterskich, recenzent projektów badawczych w Studium Doktoranckim WNoZ PUM.
 3. recenzent projektów badawczych  w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie, recenzent projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, recenzent  projektu Narodowego Centrum Nauki
 4. recenzent publikacji w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej i innych: Histopathol., J. Ovarian Res., Acta Bioch. Pol., Reprod. Biol., Folia Histochem. Cytobiol, Magnes. Res., Andrologia, Folia Biologica, Acta Medica Polona, Andrologia, Reproductive Biology, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Folia Morphologica, Annales Academiae Medicae Stetinensis, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Postępy Biologii Komórki

Projekty badawcze

 1. kierownik grantu MNiSW: N N401 074137 (2009-2010) „Związek polimorfizmu genów CYP17 i CYP19 z czasem wystąpienia ostatniej miesiączki u kobiet”,
 2. główny wykonawca w grancie KBN PG-2-PO5E-105 27 (2004-2007) – „Ocena steroidogenezy jajnikowej u kobiet w wieku pomenopauzalnym w zależności od metody i dawki zastosowanych hormonów w hormonalnej terapii zastępczej”
 3. wykonawca w grancie MNiSW: N N407 283539 (2010-2012) – „Wpływ czynników stanu zapalnego w układzie in vivo i in vitro na struktury subkomórkowe plemnika ze szczególnym uwzględnieniem stanu funkcjonalnego mitochondriów” – grant we współpracy z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Zakładem Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych

Zaangażowanie w pracę na rzecz PUM lub w innych formach aktywności

 1. Od 1999 r. do chwili obecnej – członek Senackiej Komisji d/s Zatrudnienia i Awansów w PAM i  (od 2010 roku) w PUM, członek również  obecnej kadencji 2012-2016
 2. Od 2005 r. do chwili obecnej – członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, członek również obecnej kadencji 2012-2016
 3. W obecnej kadencji 2012-2016 członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
 4. W obecnej Kadencji 2012-2016 członek Komisji ds. Wstępnej Oceny Wniosków przy nadawaniu Stopni Naukowych w zakresie Biologii Medycznej
 5. Od 2011r. Kierownik Studium Doktoranckiego WNoZ Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 6. W latach 2000 – 2010 członek Lokalnej Komisji Etycznej w Szczecinie d/s doświadczeń na zwierzętach
 7. członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych: członek Komisji Andrologii przy Komitecie Rozrodu Zwierząt PAN, okres kadencji: 2007- 2010  i 2012- 2016
 8. W 2004 i 2009 roku elektor pracowników PAM do Sekcji Medycznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki w Warszawie
 9. W latach 2012-2015 wielokrotnie, członek i sekretarz komisji habilitacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 10. członek i egzaminator w komisjach powoływanych do przeprowadzenia przewodów doktorskich na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej i obecnie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (WLA) PUM w Szczecinie
 11. członek i egzaminator w komisjach powoływanych do przeprowadzenia przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu PAM, i PUM w Szczecinie
 12. członek Komitetu Naukowego oceniającego prace studenckie na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Sesjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego PAM i PUM w Szczecinie w latach: 2004 – 2015

Nagrody

 1. wielokrotnie nagradzana przez Rektora PAM i PUM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, ostatnia nagroda naukowa i dydaktyczna w 2014 r.
 2. nagroda indywidualna Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików w 1981r.
 3. nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia w zakresie osiągnięć dydaktycznych za skrypt w 1984r.
 4. nagroda zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl publikacji dotyczących lokalizacji oraz dróg przemieszczania się ołowiu w układzie płciowym męskim 1997
 5. medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – 2007

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych polskich i zagranicznych

 1. członek 5 Polskich Towarzystw Naukowych: PTHC, PTBK, PTA, TBR, PTZP i 2 Towarzystw Zagranicznych: ISA i EMAS.
 2. pełnione funkcje: Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) oddz. Szczecin (2 kadencje), Vice-przewodnicząca (2 kadencje), obecna kadencja –  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Vice – przewodnicząca oraz 3 kadencje skarbnik  Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (PTHC) oddz. Szczecin, obecna kadencja – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ; członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTHC (2 kadencje), członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP) (2 kadencje), sekretarz Zarządu Głównego, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA) obecna kadencja (2011-2015).
 3. Członek komitetu redakcyjnego Postępy Andrologii OnLine (Advances in Andrology Online)

Działalność dydaktyczna (ostatnie 10 lat)

 1. prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń, dla studentów studiów zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, na kierunkach WNoZ PUM w Szczecinie: Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo, Dietetyka i Fizjoterapia
 2. opracowanie programów dydaktycznych dla wszystkich nowych przedmiotów prowadzonych na wyżej wymienionych kierunkach WNoZ
 3. przygotowanie, od podstaw, nowych wykładów i seminariów na kierunkach: Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo, Dietetyka i Fizjoterapia
 4. prowadzenie wybranych wykładów na Studiach Podyplomowych PUM
 5. prowadzenie seminariów i ćwiczeń z histologii, cytofizjologii i embriologii dla studentów anglojęzycznych I i II roku Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów Wydziału Stomatologii PAM, w Katedrze i Zakladzie Histologii i Embriologii PAM w Szczecinie do roku 2009
 6. prowadzenie wykładów na zaproszenie w różnych jednostkach naukowych
 7. zorganizowanie, od podstaw, bazy dydaktycznej w Katedrze i Zakladzie Histologii i Biologii Rozwoju PUM

Działalność organizacyjna (ostatnie 10 lat)

 1. zorganizowanie, od podstaw, w latach 2005 – 2007, Samodzielnej Pracowni Embriologii, po zmianie nazwy w 2007 r. Samodzielnej Pracowni Histologii i Biologii Rozwoju.
 2. przekształcenie w 2012r., Samodzielnej Pracownii Histologii i Biologii Rozwoju w Zakład Histologii i Biologii Rozwoju
 3. zorganizowanie w Zakładzie czterech pracowni: Pracowni Histologicznej, Pracowni Immunohistochemicznej, Pracowni Andrologicznej oraz Pracowni Mikroskopii Elektronowej
 4. modernizacja Zakładu Histologii i Biologii Rozwoju PUM, powiększenie bazy lokalowej, modernizacja laboratorium naukowego
 5. przekształcenie w 2014 r. Zakładu Histologii i Biologii Rozwoju w Katedrę i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
 6. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Vice-przewodnicząca Komitetu Naukowego 15 Sympozjum Andrologicznego, Międzyzdroje 20-21.09.2013r.
 7. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Międzyzdroje 09-12.09.2015 r.

Przejdź do góry