prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska

prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska

Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska urodziła się 14. maja 1962 roku.
W 1981 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Od IV roku studiów kontynuowała naukę indywidualnym tokiem.
W trakcie studiów brała aktywny udział w pracach STN przy Zakładzie Patomorfologii AM w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskała w 1987 roku. Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi, gdzie była zatrudniona na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta (w latach 1988 – 1995).
W 1993 roku obroniła pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Praca została wyróżniona nagrodą I stopnia Rektora WAM w konkursie na najlepszą pracę doktorską. W 1995 roku odbyła staż naukowy w Klinice Hepatologii i Gastroenterologii w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze w Niemczech.
W 1999 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, w specjalności choroby wewnętrzne. Praca została wyróżniona nagrodą I stopnia Rektora WAM w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000. Jest specjalistą IIo z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii.
Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk medycznych.
W latach 1995 – 2001 była zatrudniona w II Klinice Chorób Wewnętrznych WAM na stanowisku adiunkta, a następnie od lipca 2000 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Od 01.10.2001 pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (aktualnie Collegium Medicum UMK w Toruniu), której była organizatorem. Początkowo zatrudniona była na stanowisku adiunkta, a następnie od 2002 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W latach 2002-2005, 2005-2008 oraz 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, (później Collegium Medicum UMK w Toruniu). Aktualnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w kadencji 2012-2016.
W latach 2002-2005 oraz 2008-2012 była z wyboru członkiem Senatu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a następnie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie jest członkiem Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kadencji 2012-2016.
W 2006 roku została wybrana Zastępcą Przewodniczącego Komisji Oceniającej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 2003-2005 pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kierunku pielęgniarstwo, a w 2006 roku Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu. W 2007 roku była członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Zainteresowania naukowe prof. dr hab. K. Kędziory-Kornatowskiej koncentrują się głównie wokół następujących zagadnień:
– udział stresu oksydacyjnego w stanach fizjologicznych organizmu (między innymi wysiłek fizyczny o różnej intensywności, hipokinezja, hiperbaria, proces starzenia),
– znaczenie stresu oksydacyjnego w różnych stanach patologicznych organizmu (choroba wrzodowa, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe, cukrzyca, nefropatia cukrzycowa),
– modyfikacja metabolizmu tlenowego w wybranych stanach patologicznych organizmu poprzez zastosowanie preparatów farmakologicznych,
– suplementacyjno-metaboliczna modyfikacja stresu oksydacyjnego w procesie starzenia się organizmu oraz w wybranych stanach patologicznych,
– problemy diagnostyczno-terapeutyczne, pielęgnacyjne, socjomedyczne oraz styl i jakość życia pacjentów w wieku podeszłym z uwzględnieniem różnych stanów patologicznych.
Recenzowane publikacje pełnotekstowe pozwoliły na uzyskanie łącznej wartości punktowej MNiSW/KBN: 1843,58 oraz wartości wskaźnika IF: 85,404. Index Hirscha = 14.
Badania naukowe w zakresie udziału stresu oksydacyjnego w wybranych stanach fizjologicznych oraz patogenezie niektórych schorzeń stanowiły podstawę do przyznania następujących nagród: Zespołowej Nagrody Rektora WAM I stopnia (1999 rok), dwukrotnie Zespołowej Nagrody Rektora WAM III stopnia (1994 r, 1996 r) oraz wyróżnienia w konkursie Rektora WAM (1999 r).
Za działalność organizacyjną otrzymała w 2003 roku Zespołową Nagrodę Rektora AM w Bydgoszczy II stopnia oraz wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia w kadencji 2002-2005.
W 2007 roku za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w 2006 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W roku 2006 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2007 roku w dowód uznania za działalność naukowo-dydaktyczną, lekarską i organizacyjną w zakresie chorób wewnętrznych została odznaczona Medalem Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich.
Z rekomendacji Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w 2012 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” a także przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy „Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy” za szczególne usługi za działania promujące naukę i przyczyniające się do rozwoju życia naukowego w Bydgoszczy.
Brała udział w organizacji kilkunastu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Była promotorem 13 zakończonych i 2 otwartych przewodów doktorskich oraz opiekunem licznych prac magisterskich i licencjackich. Była i jest aktualnie kierownikiem specjalizacji kilkunastu osób z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii.
Jest członkiem komitetów naukowych czasopism: Gerontologia Polska, Geriatria, Progress In Health Sciences oraz Pielęgniarstwo XXI wieku, kolegium redakcyjnego czasopism: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne oraz Journal of Public Health, Nursing and Medical Recue oraz rady programowej – „Medycyna Wieku Podeszłego”.
Od 2006 roku pełni funkcję Przewodniczącej Towarzystwa Internistów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego. Aktualnie została ponownie wybrana do pełnienia tej funkcji w kadencji 2012-2016. Od 2008 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, 12 kwietnia 2012 roku została ponownie wybrana jako członek Zarządu Głównego TIP w kadencji 2012-2016, aktualnie pełni funkcję wiceprezesa tego towarzystwa.
W marcu 2005 roku z inicjatywy prof. dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którego jest przewodniczącą. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Jestem członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. W 2012 roku została członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w kadencji 2012-2016.
Od 2004 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (aktualnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie oceny jakości kształcenia na kierunkach medycznych.
Od 2009 roku jestem członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego przy Ministerstwie Zdrowia.
Od 2004 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Geriatrii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W 2007 roku Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5.07.2007 roku została powołana w skład Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia.
W latach od 2003-2011 była członkiem Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, wyznaczoną jako przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest członkiem Rady Programowej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku afiliowanego przy UMK w Toruniu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy oraz bierze czynny udział w pracach Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Przejdź do góry