prof. dr hab. Beata Karakiewicz

prof. dr hab. Beata Karakiewicz

I. Rok ukończenia studiów, uczelnia, wydział

1993- Uniwersytet Szczeciński, Wydział Pedagogiki i Psychologii

II. Doktorat, tytuł, uczelnia i rok uzyskania

Rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych zatytułowana:

„Wpływ warunków życia w rodzinie na stan zdrowia dzieci niepełnosprawnych”; promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kozielec, Pomorska Akademia Medyczna, obroniona 18 maja 1999 r.

III. Habilitacja, tytuł, miejsce i rok uzyskania

Praca  habilitacyjna zatytułowana:

„Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na rozwój oraz występowanie zaburzeń zachowania u dzieci z autyzmem.”, Pomorska Akademia Medyczna,  18 czerwca 2008r.

IV. Nominacja Prezydenta RP do Tytułu Naukowego Profesora 25 lutego 2014

V. Zatrudnienie z podaniem miejsca i czasokresu

 1. 1989 – 1993 położna ZOZ Szczecin
 2. 1993 – 1997 nauczyciel Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 Szczecin
 3. 1997 – 1999 asystent Pomorska Akademia Medyczna
 4. 1999 – 2008 adiunkt Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 5. 2008 – profesor nadzwyczajny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

VI. Obecnie zajmowane stanowisko

Kierownik  Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego PUM w Szczecinie

VI. Odbyte staże zagraniczne

 1. 15.03. – 20.03.2000r., Klinika leczenia uzależnień z programem metadonowym Praga Czechy
 2. 21.06. – 27.06.2010r., The University of Connecticut Health Center Department of Community Medicine USA
 3. 10.09. – 22.09.2010r., The University of Connecticut Health Center Department of Community Medicine USA
 4. 09.09. – 22.09.2011r. School of Population and Public Health BC University Vancouver- Kanada

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego

Wszystkie publikacje

łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
liczba prac z IC łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
łączna wartość IC
ogółem 383 29 205 153 34.705 1397.000 1061.380
artykuł polski 186 18 182 148 16.574 1135.000 1012.700
artykuł zagraniczny 13 11 12 4 18.131 217.000 39.680
fragment polski 31 0 10 0 0.000 39.000 0.000
fragment zagraniczny 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
komentarz 1 0 1 1 0.000 6.000 9.000
monografia 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
praca redaktorska 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe polskie 117 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe zagraniczne 28 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Publikacje polskie

łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
liczba prac z IC łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
łączna wartość IC
ogółem 341 18 193 149 16.574 1180.000 1021.700
artykuł polski 186 18 182 148 16.574 1135.000 1012.700
fragment polski 31 0 10 0 0.000 39.000 0.000
komentarz 1 0 1 1 0.000 6.000 9.000
monografia 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
praca redaktorska 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe polskie 117 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Publikacje zagraniczne

łączna liczba prac liczba prac z IF liczba prac
z punktacją MNiSW
liczba prac z IC łączna wartość IF łączna wartość
punktacji MNiSW
łączna wartość IC
ogółem 42 11 12 4 18.131 217.000 39.680
artykuł zagraniczny 13 11 12 4 18.131 217.000 39.680
fragment zagraniczny 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
streszczenie zjazdowe zagraniczne 28 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Promotorstwo przewodów doktorskich

 1. dr n. med. Małgorzata Szkup – „Wpływ ołowiu i kadmu na profil lipidowy
  i funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z zaburzeniami rozwoju” Obrona 12.05.2010
 2. dr n. zdr. Ewa Kemicer – Chmielewska – „Kształtowanie wizerunku placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w opinii społecznej mieszkańców Szczecina” Obrona 15.06.2011
 3. dr n. med.  Magdalena Kamińska – „Ocena czynników ryzyka upadków u osób w wieku geriatrycznym” 04.01.2012
 4. dr n. med. Elżbieta Król – Pakulska „Funkcjonowanie zdrowotne i psychospołeczne osób uzależnionych od opioidów leczonych w programie metadonowym w latach 1998-2009”. 07.03.2012 r.
 5. dr n. zdr. Maria Jasińska „Ocena stężenia wybranych biopierwiastków w surowicy krwi u kobiet
  w okresie menopauzy leczonych MTH w kontekście wybranych zachowań zdrowotnych”  09.05.2012 r.
 6. dr n. zdr. Marta Giezek „ Analiza programów zdrowotnych jako zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w latach 2000- 2009” 13.06.2012 r.
 7. dr n. med. Katarzyna Żułtak – Bączkowska – „Ocena wpływu wybranych czynników narażenia środowiskowego w tym ekspozycji na metale ciężkie na parametry seminologiczne w grupie mężczyzn uczestniczących w procedurach zapłodnienia pozaustrojowego.” 12.09.2012 r.
 8. dr n. zdr. Beata Brzostek – „Zachowania ryzykowne młodzieży w kontekście funkcjonowania intelektualnego.”08.05.2013 r.
 9. dr n. zdr. Halina Brzeźniak „Wpływ wybranych ryzykownych zachowań zdrowotnych na stężenie ołowiu i kadmu we krwi oraz ocena rozmiaru zjawiska nikotynizmu wśród młodzieży gimnazjalnej województwa zachodniopomorskiego” 12.02.2014 r.
 10. dr n. zdr. Dorota Branecka – Woźniak – „Ocena występowania lęku u kobiet ciężarnych
  w kontekście wpływu uwarunkowań biologicznych, medycznych oraz społeczno – środowiskowych.” 12.03.2014 r.
 11. dr n. zdr. Aleksandra Kroll – „Specyfika relacji i komunikacji pomiędzy opiekunem a pacjentem neurologicznym z problemami w zakresie werbalnego porozumiewania się.” 08.05.2014 r.
 12. dr n. zdr. Małgorzata Starczewska – „Wpływ zachowań zdrowotnych na poziom wybranych biopierwiastków w surowicy krwi młodzieży gimnazjalnej woj. Zachodniopomorskiego.” 04.06.2014 r.
 13. dr n. zdr Dorota Rogalska – „Ocena czynników wpływających na predyspozycje zawodowe studentów wydziałów Nauk o Zdrowiu wybranych Uniwersytetów Medycznych w Polsce.”04.06.2014 r.
 14. dr n. zdr. Artur Kotwas „Analiza czynników wpływających na proces readaptacji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w zależności od zastosowanej terapii.”

ROZPRAWY DOKTORSKIE – WSZCZĘTE:

 1. lek. med. Beata Joanna Kozielec – „Charakterystyka funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży zespołem Aspergera i autyzmem
  z uwzględnieniem czynników neurobiologicznych i środowiskowych.”
 2. mgr Dariusz Czekan – „Ocena występowania zachowań ryzykownych i ich wpływ na jakość życia  osób przebywających w warunkach penitencjarnych.”
 3. mgr Justyna Bankiewicz – Nakielska „Znaczenie kompetencji psychologicznych w pracy lekarza a ich rozwój w procesie przygotowania do zawodu.”
 4. Mgr Katarzyna Fiedorowicz „Kom6rki macierzyste w działalności badawczo-rozwojowej w medycynie i naukach o zdrowiu”

STUDENCI STUDIUM DOKTORANCKIEGO:

 1. mgr Patrycja Kuźmicka IV rok studium doktoranckie WL PUM – „Wpływ ekspozycji na dym tytoniowy na poziom wybranych biopierwiastków w surowicy krwi oraz ocenę jakości życia mężczyzn w wieku 30-40 lat”
 2. mgr Marta Bażydło II rok studium doktoranckie WNoZ PUM – „Analiza dostępności opieki psychiatrycznej w świetle realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”
 3. mgr Maria Grzegorczyk III rok studium doktoranckie WNoZ PUM– „Ocena jakości życia i przebiegu readaptacji społecznej u pacjentów leczonych z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego.”

1. Recenzje

Recenzje doktorskie:

 1. dr n. med. Anna Dąbrowska „Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego” Promotor: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu- Warszawa.
 2. dr n. med. Grażyna Gregorowicz „Projekt kompleksowego systemu ratownictwa medycznego na podstawie analizy wypadków w województwie lubuskim”. Promotor: dr hab. inż. Maria Fic prof. UZ
 3. dr n. med. Ewa Kuriata „Warunki pracy pielęgniarek zatrudnionych w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej”. Promotor: Dr hab. n. med. Krystyna Pawlas  prof. nadzw. AM Wrocław
 4. dr n. med. Bartosz Balcerzak „Ocena możliwości kształtowania środowiska w miejscowościach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Analiza jakościowa opinii kompetentnych informatorów”.
  1. Promotor: prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka Collegium Medicum UJ Kraków
 5. dr n. med. Ewa Zięba „Jakość życia związana ze zdrowiem dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania” Promotor: dr hab. n. med. prof. nadzw. Grażyna Nowak Starz- Uniwersytet Przyrodniczo Medyczny Kielce
 6. dr n. med. Joanna Wichlińska- Pakirska „Ocena autostereotypu lekarza i heterostereotypu pacjenta oraz ich znaczenie na relację lekarz pacjent” Promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kozielec Zakład Medycyn Rodzinnej PUM w Szczecinie.
 7. dr n. med. Michał Starosolski „Prognoza skali emigracji z Polski przyszłych pracowników ochrony zdrowia.” dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski – Siuda, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 8. dr n. med. Izabela Gorzkowska „Związki czynników genetycznych z obrazem klinicznym u młodzieży z zespołem hiperkinetycznym i młodzieży wcześnie eksperymentującej z alkoholem.” Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie.
 9. dr n. zdr. Anna Stanek „Kwestionariusz elektronicznej ankiety jako narzędzie procesu ewaluacji.” Promotor: prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak Katedra i Zakład Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 10. dr n. zdr. Dorota Pilch „Wpływ modułu porodowego na stan emocjonalny matki, tworzenie więzi z dzieckiem i stan neurobehawioralny noworodka.” Promotor: prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, Klinika Patologii Noworodka PUM w Szczecinie.
 11. dr n. zdr. Dorota Fryc „Kompetencje zawodowe położnych w świetle ustaw i rozporządzeń polskich. Zapotrzebowanie społeczne na opiekę okołoporodową sprawowaną przez położne.” Promotor: dr hab. n. med. Jacek Rudnicki,prof. Klinika Patologii Noworodka PUM w Szczecinie.
 12. dr n. zdr. Barbara Dywejko „Ocena jakości życia pacjentów leczonych operacyjnie z powodu choroby Perthesa”. Promotor: dr hab. n. med. Maciej Kołban.
 13. dr n. zdr. Marta Melka – Roszczyk „Uwarunkowania psychologiczne patologii ciąży.” Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski.
 14. dr n. zdr. Katarzyna Kretowicz Poczucie koheracji a wybór stylu zarządzania wśród pielęgniarskiej kadry kierowniczej.” Promotor: prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski
 15. dr n. zdr. Wiesław Kowalewski „Ocena wybranych epidemiologicznych czynników ryzyka chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego na terenie Pomorza Środkowego” Promotor: prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
 16. dr n. zdr. Monika Biercewicz „Przydatność wybranych skal punktowych w ocenie psychofizycznej osób powyżej 65 roku życia”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska

Recenzje:

 1. Recenzje projektów badawczych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie- mechanizm norweski
 2. Recenzje projektów badawczych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Krakowie- badania stosowane A i B  
 3. Recenzje projektów badawczych w 7 Programie Ramowym UE  w Brukseli- 23 projekty
 4. Recenzje artykułów w czasopismach naukowych:  Medycyna Środowiskowa, Problemy Higieny i Epidemiologii, Scandinavian Journal of Public Health.

2. Udział w organizacji nauki

 1. Członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia
 2. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego kadencja 2010 -2014.
 3. Ekspert oceny projektów badawczych w 7 Programie Ramowym UE Bruksela 2009-2011
 4. Członek European Public Health Association od 2010
 5. Członek Rady Naukowej na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego
 6. Vice- Przewodnicząca ZG Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej 2009-2012
 7. Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 2011-2014
 8. Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk  2011-2014
 9. Współprzewodniczenie w sesjach naukowych zjazdów i konferencji naukowych.

3. Działalność dydaktyczna.

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, seminaria i wykłady) ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego, II roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, I roku ratownictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu, I roku pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 2. Utworzenie Ośrodka Kształcenia w Zakresie Zdrowia Publicznego – specjalizacje z zakresu zdrowia publicznego
 3. Opieka nad kształceniem studentów VI roku Wydziału lekarskiego i II roku Lekarsko-Dentystycznego w ramach programu anglojęzycznego (również prowadzenie ćwiczeń i seminariów z tymi studentami).
 4. Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym, działającym przy  Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego ( prace publikowane i nagradzane) .
 5. Organizacja licznych projektów dydaktycznych dla studentów organizowanych w formie Konferencji i Warsztatów t.j. Koordynacja  ogólnopolskiego projektu „Uczelnie wolne od uzależnień”, „Tobbaco free cities”, Cyklicznych spotkań i konferencji dla pracowników medycznych i pacjentów, „Cukrzyca bez tajemnic”, Metody nerkozastępcze – sposobem na życie pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek”, „Opieka nad pacjentem z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego”.
 6. Praca w Zespole do Spraw opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji  w MNISW dla kierunku Zdrowie Publiczne
 7. Promotorstwo prac  doktorskich i magisterskich.
 8. Prowadzenie egzaminów dyplomowych magisterskich

4. Szkolenia podyplomowe (własne i innych)

Szkolenie podyplomowe własne:

 1. Studia podyplomowe wychowanie seksualne i prorodzinne Uniwersytet Szczeciński
 2. Studia podyplomowe logopedia z terapią pedagogiczną Uniwersytet Szczeciński
 3. specjalizacja – zdrowie publiczne – 2009r.

kursy podyplomowe

 1. kursy z zakresu terapii i rehabilitacji dla osób z Autyzmem

Szkolenie podyplomowe innych:

 1. Opieka nad specjalizacją zdrowia publicznego.
 2. Kierownik studiów podyplomowych zdrowie publiczne- marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia w ramach projektu finansowanego przez UE
 3. Kierownik projektu finansowanego przez UE” Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego. Kursy szkolenia staże w USA i w Kanadzie
 4. Koordynator kształcenia teoretycznego i praktycznego kształcenia pielęgniarek studia pomostowe finansowane w ramach projektu UE.
 5. Organizacja kursów specjalizacyjnych zakresu zdrowia publicznego i prawa medycznego dla lekarzy i osób wykonujących zawody z zastosowaniem w ochronie zdrowia.

Działalność organizacyjna

 1. Powołanie przez Ministra Zdrowia w skład Zespołu Ekspertów do zaopiniowania danych o spełnienie przez jednostkę kryteriów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lub stażów kierunkowych w dziedzinie zdrowia publicznego.
 2. Organizacja Centrum Wolontariatu Studenckiego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
 3. Członek Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasta Szczecin.
 4. Ekspert ds. oceny merytoryczno- technicznej projektów finansowanych przez UE w ramach RPO przy Urzędzie Marszałkowskim woj. Zachodniopomorskiego.
 5. Członek Komitetu Organizacyjnego II Krajowej Konferencji „Kształcenie przeddyplomowe w medycynie rodzinnej” 24-25 wrzesień 1998.
 6. Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i III Krajowej Konferencji „ Kształcenie przed i podyplomowe w medycynie rodzinnej” 11-12 maja 2001.
 7. Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji „Leczenie substytucyjne i rehabilitacja narkomanii” 7-8 czerwiec 2002.
 8. Przewodnicząca I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny – interdyscyplinarne aspekty opieki”. Szczecin 14 – 15.05.2007.
 9. Wiceprzewodnicząca II Międzynarodowego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Człowiek przewlekle chory i niepełnosprawny w praktyce medycyny rodzinnej” Jubileusz 20 – lecia Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej PAM w Szczecinie. 12 – 14.04.2006.
 10. Wiceprzewodnicząca II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej dla położnych „Współczesne trendy w pielęgniarstwie położniczym” Szczecin, 27.04.2006.
 11. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne w praktyce pielęgniarki rodzinnej”. Szczecin, 15.03.2007.
 12. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji Naukowo Szkoleniowej „Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zdrowia publicznego” 15 czerwca 2009 Szczecin
 13. Przewodnicząca Seminarium „Polityka narkotykowa w praktyce – jak działają instytucje, ile to kosztuje?” 23 marca 2010 – współpraca Open Society Institute.
 14. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji Szkoleniowej „Aspekty prawne, medyczne i społeczne polityki narkotykowej w Polsce.” 9 kwietnia 2010 r. współpraca IFMSA Poland
 15. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego- I Bałtyckie Sympozjum Naukowo Szkoleniowe „ Zdrowie i Rodzina” 2-4 czerwca 2011
 16. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego, II Bałtyckie Sympozjum Naukowo Szkoleniowe: „Między Medycyną Kliniczną a Zdrowiem Publicznym”, 31.05. – 02.06.2012 r., Międzyzdroje.
 17. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Nauki o Zdrowiu – Badania. Edukacja. Współpraca”, połączonej z Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu. 22 – 23.03.2013 r.
 18. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego III Bałtyckiego Sympozjum Naukowo – Szkoleniowego „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca.” Szczecin 10 – 12 kwietnia 2014

Działalność na rzecz uczelni

 1. Pełnomocnik Rektora ds. kierunku zdrowie publiczne
 2. Członek Komisji programowej PUM
 3. Członek Rady Bibliotecznej PUM
 4. Pełnomocnik Rektora PUM ds. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

5. Nagrody i wyróżnienia

 1.  8 nagród Naukowych Rektora PAM
 2. Nagród Dydaktycznych Rektora PAM.

Odznaczenia

Zasłużony dla Ochrony Zdrowia 2008

Srebrny Krzyż Zasługi 2012

Przejdź do góry